C páteř, AP projekce
Určité traumatické změny na zachyceném skeletu nejsou patrny

C páteř, bočná projekce v předklonu
Odlomení dolního předního okraje těla C4, tělo je lehce ventrálně klínovitě oploštěno. Linie spojující zadní hrany těl obratlových je souvislá. Stín prevertebrálních měkkých tkání není rozšířen.
Závěr: Kompresivní zlomenina těla C4 s abrupcí dolní přední hrany.
Pozn.: Odlomení dolního předního rohu těla je podmíněno tahem předního podélného vazu páteře při hyperextenzi krku. Páteřní kanál není zúžen.
Je vhodné verifikovat integritu zadní hrany těla pomocí cíleného CT vyšetření.