Semenný váček
Semenný váček je tvořen jednou dlouhou zkroucenou žlázovou trubicí, která ústí do ductud deferens. Na povrchu je kryta svalovou vrstvou a v kraniální části se dotýká peritonea.

Semenný váček
Žlázový epitel je jednovrstevný kubický až cylindrický.