sestava ~

českylatinskyzačátekprůběhúponfunkceinervacepoznámka
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> musculi interossei >> dorsální skupina
m. interossei dorsales I-IV2 hlavami od obou přivrácených metatarsů v každém intermetatarsálním prostorntermetatarsálním prostoru phalanges proximales - na 2. z obou stran (m. interosseus dors. II. a III.) - na 3. a 4. z laterální strany (m. interosseue I. a IV.) dorsální aponeurosarozevírají vějíř prstů flexe v art. interphalangeae prox. extense v art. interphalangeae dist. n. plantaris lateralis
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> musculi interossei >> plantární skupina
m. interossei plantares I-IIIna palcové straně 3.,4. a 5. metatarsudorsální aponeurosa, phalanges proximales 3.-5. prstusvírají vějíř prstů flexe v art. interphalangeae prox. extense v art. interphalangeae dist.n. plantaris lateralis
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> střední skupina
m. flexor digitorum brevistuberculum mediale tuberis calcaneištěpí se na 4 šlachy a ty se před úponem rozvidlí (chiasma tendinum)obě strany baze středního článku 2.-5. prstuflexe prstů (v art. metatarsophalangeae et art. interphalangeales proximales)n. plantaris medialisrozštěpem úponových šlach prochází šlacha m. flexor digitorum longus
mm. lumbricales I-IVI - mediální strana první šlachy m. flexor digitorum longus II, III, IV - obě strany šlach m. flexor digitorum longuspo plantární straně lig. metatarsale transversum profundumdorzální aponeurosa prstů mediální strana basis phalagis proximalis II-Vflexe v art. metatarsophalangea extenze v art. interphalangeae prox. et dist. úklon prstů k palciI, II - n. plantaris medialis III, IV - n. plantaris lateralis
m. quadratus plantae (m. flexor accessorius)plantarní plocha calcaneu, lig. plantare longumz laterální strany do šlachy m. flexor digitorum longuspodporuje činnost m. flexor digitorum longus, neboť převádí jeho šikmý tah v přímý n. plantaris lateralisudržuje podélnou klenbu nohy
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> skupina malíku
m. abductor digiti minimituber calcanei (processus medialis et lateralis )laterální strana base phalangis proximalis digiti quinti tuberositas ossis metatarsi quintiabdukce a flexe malíkun. plantaris lateralis
m. flexor digiti minimi brevisplantární strana base 5. metatarsulaterální strana base phalangis proximalis digiti minimiflexe malíkun. plantaris lateralissouběžně se svalem běží m. opponens digiti minimi, který s ním srůstá
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> skupina palce
m. abductor hallucistuberculum mediale tuberis calcaneimediální strana chodidlaos sesamoideum mediale art. metatarsophfalangeae primae mediální strana basis phalangis proximalis hallucisabdukce a flexe v art. metatarsophalangealis n. plantaris medialisudržuje klenbu nožní
m. flexor hallucis brevisplantární plochy os naviculare, ossa cuneiformia a os cuboideumdělí se na 2 hlavy: a) caput mediale b) caput laterale mezi hlavami probíhá šlacha m. flexor hallucis longusa+b) basis phalangis proximalis hallucis a)os sesamoideum mediale art. metatarsophalangeae b)os sesamoideum laterale art. metatarsophalangeae úpon splývá s ostatními svaly palcové skupinyflexe v art. metatarsophalangea prima a) n. plantaris medialis b) n. plantaris lateralisudržuje klenbu nožní
m. adductor hallucisa) caput obliquum - plantární strana base 2.-4. metatarsu, os cuboideum, os cuneiforme medilae, lig. plantare longum b) caput transversum - plantární strana 3.-5. metatarsophalangového kloubuos sesamoideum laterale art. metatarsophalangeae primaeaddukce palce n. plantaris lateralisudržuje klenbu nožní
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> hřbetní skupina
m. extensor digitorum brevisdorsální strana calcaneu (lig. talocalcaneare interosseum, začátek retinaculum mm, extensorum inferius)štěpí se na 3 šlachydorsální aponeurosa 2.-4. prstuextense prstůn. fibularis profundus
m. extensor hallucis brevisdorsální plocha calcaneu před sinus tarsidorsální aponeurosa palce (splývá se šlachou m. extensor hallucis longus)extense palcen. fibularis profundus
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. popliteusepicondylus lateralis femoriszadní plocha proximální části tibie nad linea musculi soleiflexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci ovlivňuje pohyb lateralniho menisku n. tibialistvoří spodina fossa poplitea
m. tibialis posteriorproximální 2/3 zadní plocha fibuly, tibie a přilehlá membrana interossea crurisza malleolus medialis ve vagina tendinis m.t.p. pod retinaculum mm. flexorumtuberositas ossis navicularis (plantární plochy ossa cuneiformia, os cuboideum a baze 2.-4. metatarsu)supinace, plantární flexe a addukce nohy n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
m. flexor digitorum longusmediální část zadní plochy tibieza mediálním kotníkem ve vagina tendinum m.f.d.l. pod retinaculum mm. flexorum skrze chiasma tendinumplantární plocha phalanges distales 2.-5. prstuplantární flexe nohy a prstů n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
m. flexor hallucis longusdistální 2/3 zadní plochy fibuly a přilehlá membrana interossea crurisza malleolus medialis ve vagina tendinis m.f.h.l. pod retinaculum mm. flexorum a skrze sulci tendinis musculi flexoris halucis longi tali et calcanei mezi hlavami m. flexor hallucis brevis plantární plocha phalanx distalis hallucisflexe palce plantární flexe nohy n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. plantarislinea supracondylaris lateralis (na facies poplitea) úponová šlacha leží mezi caput mediale m. gastrocnemii a m. soleuslpomocí tendo calcaneus (Achlillis) na tuber calcanei (nebo retinaculum mm.flexorum či plantární aponeurosa) slabá plantární flexe nohy a bércen. tibialisrudimentární sval chybí v 5% případů odpovídá m. palmaris longus (HK)
m. triceps suraea) m. gastrocnemius - caput mediale - epicondylus medialis femoris - caput laterale - epicondylus lateralis femoris b) m. soleus - dorsální plocha caput fibulae a proximální čtvrtina zadní plochy fibuly arcus tendineus m. solei linea musculi solei tibiae pomocí tendo calcaneus (Achillis) na tuber calcaneia+b) plantární flexe nohy a) flexe kolenan. tibialis
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> laterální skupina
m. fibularis longuscaput fibulae proximální polovina fibulyve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferius ve vagina plantaris tendinis m.f.l. v sulcus tendinis m.f.l. ossis cuboideiplantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsuplantární flexe, abdukce a pronace nohy n. fibularis superficialisspolečná šlachová pochva s m. fibularis brevis udržuje podélnou i příčnou klenbu nožní
m. fibularis brevisdistální polovina fibulyve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferiustuberositas ossis metatarsi quintipronace a abdukce nohyn. fibularis superficialisspolečná šlachová pochva s m. fibularis longus
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> přední skupina
m. tibialis anteriorcondylus lateralis tibiae proximální 2/3 tibiae membrana interossea crurisve vagina tendinis m.t.a. pod retinaculum mm. extensorium superius et inferiusplantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsudorsální flexe a supince nohy udržuje podélnou klenbun. fibularis profundus
m. extensor digitorum longuscondylus lateralis tibiae proximální 3/4 fibuly a přilehlé membrana interossea crurisve vagina tendinis m.e.d.l. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferiusdorsální aponeurosa 2.-5. prstu (phalanges distales)dorsální flexe nohy a prstů pronace nohyn. fibularis profundusšlacha jdoucí k basi 5. metatarsu se označuje jako m. fibularis tertius (chybí v 8% případů)
m. extensor hallucis longusprostřední 2/4 fibuly a přilehlá membrana interossea crurisve vagina tendinis m.e.h.l. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferiusdorsální aponeurosa (phalanx distalis hallucis)extense palce dorsální flexe nohyn. fibularis profundus
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> dorsální skupina
m. biceps femorisa) caput longum - tuber ischiadicum b) caput breve - střední třetina labium laterale lineae asperae ossis femoriscaput fibulaea+b) flexe v art. genus zevní rotace v art. genus při flektovaném bérci zevní rotace v art. coxae při extendovaném stehnu a) extense (+ addukce) v art. coxaea) n. ischiadicus (n. tibialis) b) n. ischiadicus (n. fibularis communis)dvojkloubý sval diploneurální v případě vysokého štěpení n. ischiadicus
m. semitendinosustuber ischiadicumcondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci extenze v art. coxae vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnun. ischiadicus (n. tibialis)"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus dvojkloubý sval
m. semimembranosustuber ischiadicum3 úpony ("pes anserinus profundus") a) condylus medialis tibiae - přední strana b) condylus lateralis femoris (lig. popliteum obliquum) c) condylus medialis tibiae - zadní stranaflexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci extenze v art. coxae vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnun. ichiadicus (n. tibialis)dvojkloubý sval
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> mediální skupina
m. pectineuspecten ossis pubislinea pectinea femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. femoralis n. obturatorius (r. anterior)diploneurální sval
m. adductor longusramus inferior ossis pubis, mezi tuberculum pubicum a okrajem symphisis pubicastřední třetina labium mediale lineae asperae ossis femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. obturatorius (r. anterior)
m. gracilisdolní část corpus et ramus inferior ossis pubiscondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")addukce v art. coxae flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bércin. obturatorius (r. anterior)"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m.semitendinosus na condylus medialis tibiae
m. adductor brevisramus inferior ossis pubis laterálně od symphysis pubicaproximální třetina labium mediale lineae asperae ossis femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. obturatorius (r. anterior)
m. adductor magnusa)ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii b)tuber ischiadicuma)labium mediale lineae asperae b)tuberculum adductorium condyli medialis femorisa)addukce v art. coxae b)addukce a extense v art. coxaea) r. posterior n. obturatorii b) n. ischiadicus (n. tibialis)obě části svalu odděluje vazivová blána, jež je součástí septum intermusculare femoris mediale při úponu svalu je v septu šlašitá arkáda pro průchod vasa femoralia - hiatus adductorius
m. obturatorius externuszevní strana membrana obturatoria a okraje přilehlých kostíza collum femorisfossa trochantericazevní rotace v art. coxae n. obturatorius (r. posterior)
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> ventrální skupina
m. sartoriusspina iliaca anterior superiorcondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")flexe, abdukce a zevní rotace v art. coxae flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném kolenin. femoralis"pes anserinus majus" je společný úpon tří svalů na condylus medialis tibiae v blízkosti tuberositas tibiae
m. quadriceps femorisa) m. rectus femoris - caput rectum - spina iliaca anterior inferior - caput reflexum - os ilium nad acetabulem b) m. vastus medialis - distální část linea intertrochanterica a labium mediale lineae aperae c) m. vastus lateralis - linea intertrochanterica a proximalní polovina labium laterale lineae aperae d) m. vastus intermedius - proximální 3/4 přední a boční strany femuru pod linea intertrochanterica e) m. articularis genus (odštěpená část z m. vastus intermedius)a-d) přes lig. patellae na tuberositas tibiae e) bursa synovialis suprapatellarisa-d)extense v art. genus a)flexe v art. coxae e)brání uskřinutí synovie v art. genusn. femoralispatella je sezamská kost ve šlaše m. qudriceps femoris
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. piriformisfacies pelvina ossis sacri (v rozsahu S2-S4)skrz foramen ischiadicum majustrochanter major femoriszevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralissvým průběhem dělí foramen ischiadicum majus na foramen supra- a infrapiriforme vzácně jej proráží n. isciadicus (2%)
m. gemellus superiorspina ischiadicapřiložen kraniálně ke šlaše m. obturatorius internustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektovaného končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. obturatorius internusvnitřní plocha membrana obturatoria a přilehlé kostěné okrajeskrz foramen ischiadicum minustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. gemellus inferiorhorní okraj tuber ischiadicumpřiložen kaudálně ke šlaše m. obturatorius internustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. quadratus femoriszevní okraj tuber ischiadicumcrista intertrochantericazevní rotace v art. coxaepřímé větévky z plexus sacralis
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. gluteus maximusala ossis ilium dorsálně od linea glutaea posterior, labium externum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, okraj os sacrum, os coccygis, lig. sacrotuberale tuberositas glutaea tractus iliotibialisextense, zevní rotace, abdukce v art. coxae zabezpečuje vzpřímené postavení trupu pomocná extense v art. genus (tahem za tractus iliotibialis)n. gluteus inferior
m. gluteus mediusala ossis ilii mezi linea glutaea posterior a anterior, labium externum cristae iliacaetrochanter major femorisabdukce v art. coxae, uklání pánev přední snopce - flexe a vnitřní rotace v art. coxae zadní snopce - extense a zevní rotace v art. coxaen. gluteus superiorobrna se projeví kolébavou kachní chůzí
m. gluteus minimusala ossis ilii mezi linea glutaea anterior a inferiortrochanter major femorisabdukce, vnitřní i zevní rotace, flexe i extense v art. coxaen. gluteus superior
m. tensor fasciae lataespina iliaca anterior superior (přilehlá část labium externum cristae iliacae)přechází do tractus iliotibialis (zesílený pruh fascia lata femoris na laterální straně)tuberositas tractus iliotibialis Gerdyi při condylus lateralis tibiaeabdukce a vnitřní rotace v art. coxae extense v art. genusn. gluteus superiorpři vzpřímeném postoji tahem za tractus iliotibialis udržuje koleno v extensi
Svaly >> svaly - česky >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> přední skupina
m. iliopsoasa) m.psoas major - těla obratlů Th12-L5 a jejich meziobratlové ploténky, processus costarii L1-L5 b) m. iliacus - fossa iliaca c) m. psoas minor - těla obratlů Th12-L1 a jejich meziobratlová ploténkaskrz lacuna musculoruma+b) trochanter minor femoris c) eminentia iliopubica (pecten ossis pubis, fascia iliaca) a)flexe v art. coxae zevní rotace v art. coxae oboustranně - flexe bederní páteře b)flexe v art. coxae zevní rotace v art. coxae c)oboustranně - slabá flexe bederní páteře a)větve z nn. lumbales I-III b)n. femoralis c)větev z n. lumbalis I a+b) nezbytný pro vykročení c)m. psoas minor přítomen v 60% případů
Svaly >> svaly - česky >> svaly dna pánevního
m. levator ania) m. puboccocygeus - zadní část corpus ossis pubis - m. puboperinealis - snopce vzařují do centrun tendineum perinei - m. puboprostaticus (m. levator prostatae) /u muže/ - mediální snopce obkružující prostatu - m. pubovaginalis /u ženy/ - snpoce vzařující do stěny pochvy - m. puboanalis - kříží se a splývají s podélnou svalovibou konečníku b) m. puborectalis - kaudálně pod m. pubococcygeus, spojuje se s druhostranným svalem c) m. iliococcygeus - vazivový pruh na fascia obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani)c) přidává se k ligamentum anococcygeuma,b) viz začátek c) laterální strana kostrče a-c) stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis b) uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalisn. pudendus (anterolaterální část) r. ventralis n. sacralis S4
m. ischiococcygeus (coccygeus)spina ischiadica a stěna pánvepřikládá se na vnitřní stranu ligamentum sacrospinale a splývá s nímlaterální okraje kostrče a obratel S5pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový svalrr. ventrales n. sacralis S4často chybí, kolísá poměr vaziva svalových snopců
m. sphincter ani externusa) pars subcutanea - pod m. sphincter ani internus, přední část občas splývá s centrum tendineum perinei, zadní část s ligamentum anococcygeum b) pars superficialis - obkružuje dolní část m. sphincter ani internus, přední část plývá s centrum tendineum perinei, zadní s kostrčí pomocí zvláštního úponu c) pars profunda - obkružuje horní část m. sphincter ani internus, hlubší vlákna splývají s m. puborectalis, přední část splývá s mm. transversi perinei superficiales /hlavně u ženy/, zadní s lig. anococcygeumobkružuje konečníka-c) viz začátekuzavírá svalovým tonusem canalis analis a udržuje kontinenci, volně může být sevření zesílenonn. rectales inferiores n. pudendi (přední část svalu) r. ventralis n. sacralis S4
Svaly >> svaly - česky >> svaly dna močopohlavního
m. transversus perinei superficialistuber ischiadicum (mediální a ventrální část)příčně, mediálněcentrum tendineum perineiudržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední roviněnn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicislabý, často chybějící sval
m. ischiocavernosustuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischiiventromediálnělaterální strana crus penisstlačuje crus penis, podporuje erekci, smrštěním vztyčuje penis nn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvici
m. bulbospongiosuscentrum tendineum perinei, raphe perineiobemyká bulbus / vetibuli a glandula vestibularis major, ventrolaterálně se oba svaly rozestupují u muže:a) zadní - fascia perinei / centrum tendineum pernei, m. sphincter ani externus b) střední vlákna - dorsum penis / dorsum corporis clitoridis c) přední vlákna - strany crura penis a fascia penis / strany corpora cavernosa clitoridisu muže: vyprazdňuje uretru při močení a ejakulaci b) pomáhá pří erekci stlačením bulbus penis c) pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis penis profunda u ženy: svírá poševní vchod a vyprazdňuje glandulae vestibulares c)pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda nn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicirozdílné uspořádání u muže a ženy
m. transversus perinei profundusramus ossis ischii (mediální část)příčně, mediálně centrum tendineum perineiudržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední roviněnn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u muže u ženy nahrazen snopci hladké svaloviny
m. sphincter urethrae externusu muže: horní část obkružuje cervix vesicae a přechází do hladké svaloviny močového měchýře (vzadu) a prostaty (vepředu) dolní část obepíná pars membranacea urethrae, část vláken přechází do hladké svaloviny prostaty u ženy: obkružuje horní třetinu urethry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole) obkružuje močovou trubiciněkterá vlákna na ramus inferior ossis pubis stlačení močové trubice relaxace při mikci kontrakce při vypuzení posledních kapek moče nebo semene z pars membranacea urethraenn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicirozdílné uspořádání u muže a ženy
m. compressor urethraepřechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externusventrálně po obou stranách pochvy a močové trubicesvaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethraeprodlužuje a stlačuje urethru podporuje kontinencinn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u ženy vzácně běží vlákna až k centrum tendineum perinei a tvoří m. transversus perinei profundus
m. sphincter urethrovaginaliscentrum tendineum perineiventrálně po obou stranách pochvy a močové trubicesvaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethraeprodlužuje a stlačuje urethru podporuje kontinencinn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u ženy
Svaly >> svaly - česky >> svaly břicha
m. rectus abdominiskonec 5. žebra, cartilago costae 5.-7. žebra, processus xiphoideuskaudálněos pubis mezi tuberculum pubicum a sypmphysouflexe pánve při fixovaném hrudníku flexe páteře při fixované pánvi lateroflexce páteře (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales (6.)7.-12.sval je přerušen ve svém průběhu 3 (vzácně 4) šlašitými políčky - intersectiones tendineae (nejkaudálnější je v úrovni pupku)
m. pyramidalissymphysis pubica, os pubis ventrálně od úponu m.rectus abdominiskraniálně se zužujelinea alba v polovině délky mezi pupkem a symphysounapíná linea alba a zepvńuje pochvu přímého břišního svalun. subcostalisrudimentární a velmi variabilní sval chybí v 20% případů
m. obliquus abdominis externus8 zubů na 5.-12. žebru (horní v přechodu kosti v chrupavku, dolní ke koncům žeber)mediokaudálněpřední 1/2 labium extenm cristae iliacae spina iliaca anterior superior pomocí aponeurosy do linea albaflexe páteře při fixované pánvi flexe pánve při fixovaném hrudním koši rotace trupu na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales 5.-12.aponeurosa tvoří zevní list vagina m. recti abd. ligamentum inguinale = vazivový pruh v dolním okraji aponeurosy rozepjatý mezi spina iliaca anterior superior a tuberculum pubicum anulus inguinalis superficialis = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v mediální 1/3 délky vazu je výstupem z canalis inguinalis
m. obliquus abdominis internuslamina fasciae thoracolumbalis, linea intermedia cristae iliacae, laterální 1/2 lig. inguinale mediokraniálně10.-12. žebro pomocí aponeurosy do linea alba falx inguinalis = společný úpon s m. transversus abd. na pecten ossis pubis a crista pubica flexe páteře při fixované pánvi flexe pánve při fixovaném hrudním koši rotace páteře na stranu svalu (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales 8.-12. a r. ventralis n. lumbalis L1 (n.ilihypogastricus a n. ilioinguinalis) r. genitalis n. genitofemoralis - m. cremasteraponeurosa se štěpí a tvoří vnitřní i zevní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a neštěpená zevní list pod ní m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota
m. transversus abdominislaterální třetina lig. inguinale, ventrální polovina labium internum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, vnitřní plocha chrupavek 7.-12. žebra (střídá se se začátky bránice)horizontálněfalx inguinalis = společný úpon s m. obliquus abd. internus na pecten ossis pubis a crista pubica ligamentum interfoveolare = ramus superior ossis pubis pomocí aponeurosy do linea albabřišní lisnn. intercostales 7.-12., r.ventralis n. lumbalis L1 (n.iliohypogastricus, ilioinguinalis)aponeurosa tvoří vnitřní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a zevní list pod ní anulus inguinalis profundus = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v polovině délky vazu je vstupem do canalis inguinalis m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota
m. quadratus lumborumcosta duodecima, processus costales L1-4 (L5)kaudálněcrista iliaca, lig. iliolumbaleretroflexe bederní páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe bederní páteře (při jednostrané kontrakci) fixace 12. žebra pro kontrakci bránicen. subcostalis, rr. ventrales nn. lumbalium L1-3 (L4)pomocný výdechový sval
Svaly >> svaly - česky >> svaly zad
m. trapeziusa) pars descendens - mediální třetina linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, pomocí ligamentum nuchae na processus spinosi C1-C6 b) pars transversa - processus spinosi C7-Th3 c) pars ascendens - processus spinosi Th4-Th12snopce se sbíhají k ramenua) laterální třetina klíční kosti b) acromion, margo superior spina scapulae c) dolní okraj mediální části spina scapulae až po tuberculum deltoideum a-c) fixace lopatky a její přitažení k páteři a) elevace lopatky extense hlavy (při fixovaném pletenci a oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy (při fixovaném pletenci a jednostranné kontrakci) b) přitahuje lopatku k páteři c) deprese lopatky a+c)vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu (synergista m. serratus ant.) n. accessorius rr. ventrales nn. cercicalium (C2)C3,C4speculum rhomboideum - aponeurotický začátek obou stran v oblasti C7
m. latissimus dorsiprocessus spinosus Th7-S5 lamina posterior fasciae thoracolumbalis spina iliaca posterior superior labium externum cristae iliacae costa (IX),X-XIIúponová šlacha se přetáčí tak, že nejkaudálnější snopce se upínají nejkraniálněji na humerus nad šlachou m. teres majorcrista tuberculi minorisvnitřní rotace, addukce a dorsální flexe v art. humeri zdvihá trup při fixovaných končetinách n. thoracodorsalisúponová šlacha srůstá se šlachou m. teres major
m. levator scapulaeprocessus transversus C1-2 tuberculum posterius processus transversi C3-4 angulus superior scapulaeelevace lopatky (s natočením dlníhoúhlu dovnitř) lateroflexe krční páteře při fixované lopatcen. dorsalis scapulae rr. musculares (n. spinalis C3-4)antagonista m. serratus anterior
m. rhomboideus minorligamentum nuchae, processus spinosus C6-7 (Th1)laterokaudálněhorní třetina margo medialis scapulaetáhme lopatku mediokraniálně k páteřin. dorsalis scapulaečasto splývá s m. rhomboideus major
m. rhomboideus majorprocesus spinosus Th1-4 (Th2-5) ligamenta supraspinalialaterokaudálněmargo medialis scapulae (pod úrovní spina scapulae)táhne lopatku mediokraniálně k páteřin. dorsalis scapulaečasto splývá s m. rhomboideus minor
m. serratus posterior superiorligamentum nuchae, processus spinosus C6-Th2 (C7-Th3???) ligamenta supraspinalialaterokaudálněangulus costae 2.-5.zdvihá žebrann. intercostales ???1-4 (2-5)pomocný sval vdechový
m. serratus posterior inferiorprocessus spinosus Th11-L2, ligamenta supraspinalialaterokraniálněangulus costae 9.-12.sporná - stahuje dolní žebra (pomáhá při výdechu) - fixuje dolní žebra pro vydatnější činnost bránice (pomáhá při nádechu) nn. intercostales 9.-12.funkce je sporná, liší se dle autora
m. iliocostalisa)m. iliocostalis lumborum - medialní část labium externum cristae iliacae, crista sacralis lateralis b)m. iliocostalis thoracis - angulus costae (6.)7.-12. žebra c)m. iliocostalis cervicis - angulus costae 3.-6.(7.) žebravzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozía) dolní část angulus costae (6.)7.-12. žebra b) na horní části angulus costae 1.-6. žebra a na tuberculum posterius processus transversi vertebrae porominentis (C7) c) tuberculum posterius vetebrae cervicales C4-C6extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) n. spinalis (C8-L1) ???
m. longissimusa) m. longissimus thoracis - crista sacralis mediana, processus spinosi Th11-L5 a jejich ligg. supraspinalia b) m. longissimus cervicis - processus transversi Th1-Th4(Th5) c) m. longissimus capitis - processus transversi Th1-Th4(Th5) et processus articulares C4-C7 vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí a) zadní plocha processus costales et processus accessorii L1-L5, processus transvesi Th1-12, mezi tuberculum a angulus costae (2.,3.)4.-12. žebra, lamina media fasciae thoracolumbalis b) tuberculum posterius processus transversi C2-C5(C6) c) processus mastoideusa+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe a rotace hlavy na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5
m. spinalisa) m. spinalis thoracis - processus spinosi Th11-L2 b) m. spinalis cervicis - processus spinosi C7-Th2, dolní část lig. nuchae c) m. spinalis capitis - processus articularis C4-6vzestupuje těsně podél páteřea) processus spinosi Th(2,3)4-8 b) processus spinosus C2(C3,4) c) planum occipitale mezi linea nucheae superior et inferiora+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-Th8a) splývá s longissimus thoracis a semispinalis thoracis b) variace c) splývá s m. semispinalis capitis (tvoří jeho mediální část)
m. spleniusa) m. splenius cervicis - processus spinosus (Th3)Th4-Th6 b) m. splenius capitis - dolní část lig. nuchae, processus spinosus C7-Th3 a) tuberculum posterius processus transversi C1-C2(C3) b) processus mastoideus, laterální 1/3 pod linea nuchae inferiora+b) extense hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy a rotace na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci) rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-C5 ?????b) m. splenius cervicis může chybět nebo nebývá zřetelně oddělen od m. splenius capitis
mm. multifidia) m. multifidus lumborum b) m. multifidus thoracis c) m. multifidus cervicis - facies dorsalis ossis sacri, aponeurosis m. erectoris spinae, spina iliaca posterior superior, lig. sacroiliacum posterius, processus mamillares vertebrarum L1-L5, processus transversi vertebrarum Th1-Th12, processus articulares C4-C7 mediokraniálněpo celé délce processus spinosi, přeskakují přes 1 - 3 obratle výšeextense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe a rotace páteře (při jednostranné kontrakci) rr. posterories (dorsales) nn. spinalium C3-S1soustava krátkých svalů při páteři
m. semispinalisa) m. semispinalis thoracis - processus transversus Th6-Th10(Th11) b) m. semispianlis cervicis - processus transversus Th1-Th5(Th6) c) m. semispinalis capitis (dříve m. transversooccipitalis)- processus transversus C7-Th6(Th7), processus articularis C4-C6,(processus spinosus C7,Th1) a) processus spinosus C6-Th4 b) processus spinosus C2-C5 c) mezi linea nucheae superior et inferiora+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) rotace páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy a krční páteře (při oboustranné kontrakci) rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)rr. postreriores (dorsales) nn. spinalium a)(Th3)Th4-Th6 b) C3-C6(C7) c) C1-C4 c) splývá s m. spinalis capitis (který tvoří jeho mediální část)
mm. rotatoresa) mm. rotatores lumborum b) mm. rotatores thoracis c) mm. rotatores cervicis - běží z horní zadní strany processus transversus (costalis) mediokraniálně z nižšího obratle na vyššídolní postranní část lamina arcus vertebraeextense vyššího obratle (při oboustranné kontrakci) rotace vyššího obratle na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5 ????a) nekonstantní c) nekonstantní
mm. interspinalesa) mm. interspinales lumborum - mezi processus spinosus L1-L5 (4 páry) b) mm. interspinales thoracis - mezi processus spinosus Th1-Th2 (Th2-Th3,Th11-Th12) 1 pár (3 páry) c) mm. interspinales cervicis - mezi processus spinosus C2-Th1 (6 párů)po stranách ligg. interspinalia z nižšího obratle na vyššíprocessus spinosus dané oblastiextense vyššího obratle (retroflexe páteře)rr. posteroires (dorsales) nn. spinalium C2-C8,Th1 (Th2,Th11),L1-5a,b) nekonstantní
mm. intertransversariia) mm. intertransversarii mediales lumborum - mezi processus transversi Th10-L1 b) mm. intertransversarii thoracis - processus accessorius na Ll-L5 c) mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis - mezi processus transversii C1-Th1 (7 párů) krabiálně z nižšího na vyšší obratela,b) viz začátek c) processus mamillaris vyššího obratlelateroflexe vyššího obratle na tiutéž stranurr. posteriores (dorsales) nn. spinalium ???b+c) nekonstantní
mm. intertransversarii anteriores cervicisprocessus transversii C1-Th1 (7 párů)kraniálně z nižšího na vyšší obratelviz začáteklateroflexe krční páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1
mm. intertransversarii posteriores laterales cervicismezi processus transversi C1-Th1(7 párů) kraniálně z nižšího na vyšší obratelviz začáteklateroflexe krční páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1
mm. intertransversarii laterales lumboruma) partes dorsales - processus accessorius L2-L5 b) partes ventrales - processus costalis L2-L5kraniálně z nižšího na vyšší obratela) processus costalis L1-L4 b) processus costalis L1-L4lateroflexe bederní páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium L1-L5
Svaly >> svaly - česky >> svaly hrudníku
m. pectoralis majora) pars clavicularis - mediální část claviculy b) pars sternocostalis - ventrální strana sterna a přilehlé části chrupavek 1.-6. žebra, přední část 6. žebra c) pars abdominalis - kraniální část aponeurosis m. obliqui abdominis externisnopce jednotlivých částí svalu se kříží - pars clavicularis se upíná ventrálně a distálně, pars abdominalis dorsálně a proximálně (vzniká dojem otočení šlachy o 180°)crista tuberculi majoris humeria)ventrální flexe paže b)addukce a vnitřní rotace paže a-c)zdvihá hrudník (žebra) při fixované končetině a+b) n. pectoralis lateralis (kromě pars manubrialis) b+c) n. pectoralis medialis (+ pars manubrialis)- pomocný sval vdechový - dolní okraj svalu tvoří plica axillaris anterior variace: m. chondroepitrochlearis - zvláštní svalové snopce běžící podél septum intermusculare brachii medialena epicondylus medialis humeri m. sternalis - přídatné snopce na ventrální straně svalu (5%)
m. transversus thoracisdolní třetina sterna, processus xiphoideus, cartilago costae 4.-7. (sternální okraje)vějířovitě laterálně až kraniálněcartilago costae 2.-6.stahuje žebrann. intercostales 1.-6.pomocný výdechový sval
m. pectoralis minor3.-5. žebro laterálně od chrupavek (často 2.-4.)processus coracoideus scapulaetáhne a rotuje lopatku (a tím rameno) dopředu a dolů, rotuje kloubní jamku dopředun. pectoralis medialis (n. pectoralis lateralis)pomocný vdechový sval
m. subclaviuscosta prima (kraniální část v místě připojení chrupavky)sulcus musculi subclavii (corporis claviculae)stahuje klíční kost (rameno) dolů a dopředu přitlačuje klíční kost v art. sternoclavicularis při fixované končetině zdvihá 1. žebron. subclaviusvelmi slabý pomocný sval vdechový
m. serratus anterior8-10 zubů na 1.-9. žebru (poslední se střídají se zuby m. obliquus abdominis externus)margo medialis scapulae, angulus inferior scapulaepřitlačuje lopatku k hrudníku vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu při fixované lopatce zdvihá žebran. thoracicus longuspomocný sval vdechový
mm. levatores costaruma) mm. levatores costarum breves (12 svazků) - processus transversus C7-Th11 b) mm. levatores costarum longi (4 svazky) - společně se 4 dolními mm. levatores c. breves laterokaudálněa) mezi tuberculum a angulus costae kaudálnějšího žebra b) mezi tuberculum a angulus costae o 2 žebra kaudálnějizdvihají žebrarr. dorsales ramorum posteriorum nn. spinalium Th1-12
mm. intercostales externi11 párů - dolní okraj po celé délce žebra mezi tuberculum costae a přechodem žebra v chrupavkukaudálněhorní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahuzdvihají žebra - vdechové svalynn. intercostales 1.-11.v oblasti cartilago costae je zastupuje membrana intercostalis externa
mm. intercostales interni11 párů - sulcus costae po celé délce žebra od sterna po angulus costaekaudálněhorní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahučást mezi chrupavkami - vdechové svaly část mezi kostmi - výdechové svalynn. intercostales 1.-11.v oblasti mezi angulus costae a páteří je zastupuje membrana intercostalis interna ventrálně od průběhu nervově-cévních svazků
mm. intercostales intimidorsálně od sulcus costaekaudálně vnitřní strana kaudálnějšího žebranejasná - synergisté mm. intercostales interninn. intercostales 1.-11.často chybějí v horní hrudní oblasti dorzálně od průběhu nervově-cévních svazků
mm. subcostalesvnitřní strana žebra při anglus costaekaudálněvnitřní strana kaudálnějšího žebra (nebo ob jedno další)nejasná - synergisté mm. intercostales interni nn. intercostales 1.-11.často chybějí v horní hrudní oblasti
diaphragmaa) pars lumbalis - laterální snopce na ligamentum arcuatum mediale et laterale mediální snopce na lig. longitudinale anterius (crus dextrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-3, crus sinistrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-2) b) pars costalis - vnitřní plocha 7.-12. žebra a jejich chrupavek (střídá se se začátky m. transversus abd.) c) pars sternalis - vnitřní plocha processus xiphoideusa+b)kraniálně, poté horizontálně ke šlašitému středu c) dorzálně (=horizontálně)centrum tendineum diaphragmatishlavní vdechový sval - klenby se oplošťují a klesají, střed nemění svoji polohu n. phrenicusmezi částmi bránice jsou 2 šlašitá políčka - trigonum lumbocostale et sternocostale lig. arcuatum medianum je spojení crus dx. et sin. kolem hiatus aorticus otvory pro průchody jednotlivých struktur jsou tvořeny křížením vláken
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi interossei >> dorsální vrstva
mm. interossei dorsales I-IV4 svaly, každý dvěma hlavami od obou stran metakarpů přivrácených do mezikostní štěrbinyaponeurosis dorsalis manus basis phalangis proximalis digiti: I - radiální strana 2. prstu II - radiální strana 3. prstu III - ulnární strana 3. prstu IV - ulnární strana 4. prstu flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. rozevírají vějíř prstůn. ulnaris (r. profundus)- osa funkce svalů prochází 3. prstem, jejich úpony jsou upraveny symetricky k ní - mezi hlavami mm. interosseus dorsalis I. prochází do dlaně a. radialis
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi interossei >> palmární vrstva
mm. interossei palmares I-III3 svaly v 2.-4. mezikostním prostoru na stranách corpus metacarpi přivrácených ke 3. metakarpu: I - ulnární strana 2. metacarpu II - radiální strana 4. metacarpu III - radiální strana 5. metacarpu aponeurosis dorsalis manus basis phalangium proximalium: I - ulnární okraj 2. prstu II - radiální okraj 4. prstu III - radiální okraj 5. prstu flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. svírají vějíř prstůn. ulnaris (r. profundus)osa funkce svalů prochází 3. prstem
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi lumbricales
mm. lumbricales I.-IV.na šlachách m. flexor digitorum profundus v intermetakarpálních prostorech (I - radiální strana šlachy k ukazováku II až IV - na obou šlachách přilehlých k příslušnému intermetakarpálnímu prostoru)podél radiálního okraje metakarpofalagových kloubůradiální okraj aponeurosis dorsalis příslušného prstu (2.-5.) radiální okraj basis phalgis proximalis příslušného prstu (2.-5.) flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. uklánějí prsty k palciI. a II. - n. medianus III. a IV. - n. ulnaris (r. profundus)
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> skupina malíková
m. palmaris brevisulnární okraj palmární aponeurosy a ulnární část retinaculum mm. flexorumkůže hypothenarubezvýznamná (při stahu vznikájí jamky a prohlubuje se žlábek v dlani)n. ulnaris (r. superficialis)kožní sval
m. abductor digiti minimios pisiforme (ligamentum pisohamatum, šlacha m. flexor carpi ulnaris)mediální strana basis phalangis proximalis quintiabdukce malíkun. ulnaris (r. profundus)
m. flexor digiti minimi brevishamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorumulnární strana basis phalangis proximalis quintiflexe malíkun. ulnaris (r. profundus)mezi začátek m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi bravis je štěrbina pro r. palmaris profundus a. ulnaris a r. profundus n. ulnaris
m. opponens digiti minimihamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorumcelá ulnární strana metacarpus quintusoposice malíkun. ulnaris (r. profundus)sval je ukryt pod m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi brevis
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> skupina palcová
m. abductor pollicis breviseminentia carpi radialis (tuberculum ossis scaphoidei a laterální část retinaculum mm. flexorum)radiální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radialeabdukce palcen. medianus
m. flexor pollicis brevisa) caput superficiale - eminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii, laterální část retinaculum mm. flexorum) b) caput profundum - os trapezoideum, os capitatum (ligg. intercarpalia palmaria) obě hlavy se spojují v jeden úponlaterální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radialeflexe v art. metacarpophalangeaa) n. medianus b) n. ulnaris (r. profundus)mezi oběma hlavami běží šlacha m. flexor pollicis longus a rozděluje svaly thenaru na 2 inervační zóny (laterální z n. medianus, mediální z n. ulnaris)
m. opponens polliciseminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii + laterální část retinaculum mm. flexorum)crista m. opponentis pollicis na radiálním okraji 1. metakarpuoposice a flexe palcen. medianus sval je ukryt pod m. abductor pollicis brevis
m. adductor pollicisa) caput obliquum - os capitatum, os trapezoideum, base 2. a 3. metakarpu, ligg. intercarpalia palmaria b) caput transversum - corpus metacarpi tertii (distální 2/3)mediální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum ulnareaddukce palcen. ulnaris (r. profundus)
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. abductor pollicis longusprostřední 1/3 dorsální plochy radia, ulny a membrana interossea antebracii šlacha přebíhá oba mm. extensores carpi radiales vagina tendinis mm. abductoris longi et extensoris pollicis brevis, pod retinaculum mm. extensorum úponová šlacha se štěpí - radiální strana basis metacarpi primi - os trapeziumabdukce v art. carpometacarpalis prima (abdukce palce) radiální dukce n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis brevisdorsální plochy radia, membrana interossea v prostřední 1/3 předloktí , distálnš od začátku m. abductor pollicis longusve vagina tendinis mm. abductoris longi et extensoris pollicis brevis, pod retinaculum mm. extensorumdorsální plocha phalanx proximalis pollicisextense a abdukce v art. metacarpophalangea (extense a abdukce palce) n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. abductor pollicis longus venrálně ohraničuje foveola radilis
n. extensor pollicis longusprostřední 1/3 dorsální plochy ulny a membrana interossea distálně od začátku m. abductor pollicis longusve vagina tendinis m.e.p.l. pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana basis phlalangis distalis pollicisextense v art. interphalangea, metacarpophalangea et carpometacarpalis addukce v art. carpometacarpalis při abdukovaném palcin. radialis (r. profundus)
m. extensor indicisprostřední 1/3 dorsální plochy ulny a membrana interossea antebrachii distálně od začátků mm. extensores pollicisvagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis, pod retinaculum mm. extensorumpřes aponeurosis dorsalis manus na bases phalangum medium et distalium digiti secundiextense v art. interphlalngeae prox. et dist., metacarpophalangea (extense 2. prstu) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. extensor digitorum
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. extensor digitorumepicondylus lateralis humerištěpí se na 4 šlachy pro 2.-5. prst ve vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis, pod retinaculum mm. extensorumaponeurosis dorsalis manus dorsální strana bases phalangum medium et distaliumextense v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangeae (extense prstů) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus)- na hřbetu ruky jsou šlachy propojeny pomocí connexus intertendinei - společná šlachová pochva s m. extensor indicis
m. extensor digiti minimiepicondylus lateralis humeripo ulnárním okraji m. extensor digitorum ve vagina tendinis m.e.d.m. pod retinaculum mm. extensorumaponeurosis dorsalis manus digiti quinti (bases phalangum medium et distalium)extense v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangea quinta (extense 5. prstu) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus) úponová šlacha se štěpí ve dvě a splývá se šlachou m. extensor digitorum v dorsální aponeurose 5. prstu
m. extensor carpi ulnarisa) caput humerale - epicondylus lateralis humeri b) caput ulnare - margo posterior ulnae (společný aponeurotický začátek s m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus)ulnárí strana předloktí ve vagina tendinis m.e.c.u. pod retinaculum mm. extensorumhrbolek na dorsální straně baze 5. metakarpu dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky) ulnární dukcen. radialis (r. profundus)
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> laterální skupina >> hluboká vrstva
m. supinatora) povrchová vrstva - epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale laterale, lig. annulare radiib b) hluboká vrstva - crista musculi supinatorislaterálně a proximálně od tuberositas pronatoria radiisupinace předloktín. radialis (n. interosseus anterbrachii posterior)obě vrstva odděluje canalis supinatorius pro n. radialis a a. recurrens radialis
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> laterální skupina >> povrchová vrstva
m. brachioradialisdistální třetina margo lateralis humeriradiální okraj předloktíprocessus styloideus radiiflexe v art. cubiti pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (r. profundus)
m. extensor carpi radialis longusmargo latralis humeri nad epicondylus lateralis humeriradiální okraj předloktí ve vagina tendinum mm. extensorum radialium pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana baze 2. metakarpudorsální flexe v art. radiocarpalis radiální dukce pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (r. profundus) společná šlachová pochva s m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi radialis brevisepicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale lateraleradiální okraj předloktí ve vagina tendinum mm. extensorum carpi radialium pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana baze 3. metakarpudorsální flexe v art. radiocarpalis radiální dukce ruky pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (n. interosseus antebrachii posterior)společná šlachová pochva s m. extensor carpi radialis longus
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> čtvrtá vrstva
m. pronator quadratusdistální čtvrtina facies anterior ulnaeběží napříč předloktímdistální čtvrtina facies anterior radiipronace předloktín. medianus (n. interosseus anterior)
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> třetí vrstva
m. flexor digitorum profundusfacies anterior ulnae a membrana interosea, mezi úponem m. brachialis a proximálním okrajem m. pronator quadratusštěpí se na 4 šlachy ve vagina communiss tendinum mm. flexorum krze canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze chiasma tendinumbasis phalangis distalis 2.-5. prstuflexe v art. interphalangeae distales flexe v art. interphalangeae proximales flexe v art. metacarpophalangeae flexe v art. radiocarpalis 2 šlachy pro 2. a 3. prst - n. medianus 2 šlachy pro pro 4. a 5. prst - n. ulanris
m. flexor pollicis longusfacies anterior radii a přilehlá membrana interossea antebrachii (mezi úponem m. pronater teres a začátkem m. pronator quadratus)ve vagina tendinis m.f.p.l. skrze canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze štěrbinu mezi hlavami m. flexor pollicis brevispalmární strana basis phalangis distalis pollicisflexe v art. interphalangea pollicis flexe v art. metacarpophalangea prima flexe v art. radiocarpalisn. medianus v 5% případů přídatné caput humerale (od epicondylus medialis humeri)
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> druhá vrstva
m. flexor digitorum superficialisa) caput humeroulnare - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") - lig. collaterale ulnare - tuberositas ulnae b) caput radiale - podél tuberositas pronatoriaštěpí se na 4 šlachy ve vagina communis tendinum mm. flexorum skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorumkaždá ze 4 šlach se rozvidlí a připojí se z boků na basis phalangis mediae 2.-5. prstu (chiasma tendinum)flexe v art. interphalangeae proximales flexe v art. metacarpophalangeae flexe v art. radiocarpalis (flexe v art. cubiti)n. medianus štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus a vasa brachialia společná šlachová pochva s m. flexor digitorum profundus
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> první vrstva
m. pronator teresa) caput humerale - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare) b) caput ulnare - processus coronoideus ulnae a+b) tuberositas pronatoria uprostřed laterální strany radiapronace předloktí pomocná flexe v art. cubitin. medianus štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus
m. flexor carpi radialisepicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare")ve vagina tendinis m.f.c.r. skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze žlábek na os trapeziumbaze 2. a 3. metakarpuflexe v art. cubiti radiální dukce flexe v art. radiocarpalisn. medianus
m. palmaris longusepicondylus medialis humer ("caput commune ulnare")ventrálně od canalis carpiaponeurosis palmaris, retinaculum flexorumflexe v art. radiocarpalis napíná palmární aponeurosu pomocná flexe v art. cubitin. medianus probíhá přes retinaculum musculorum flexorum chybí v 15% případů
m. flexor carpi ulnarisa) caput humerale - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") b) caput ulnare - olecranon + dorsální hrana ulnya+b) os pisiforme (pomocí lig. pisohamatum na hamulus ossis hamati) (pomocí lig. pisometacarpale na basi 5. metacarpu)flexe v art. cubiti flexe v art. radiocarpalis ulnární dukcen. ulnarisos pisiforme je sesamská kost v úponové šlaše svalu štěrbinou mezi hlavami probíhí n. ulnaris
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly paže - musculi brachii >> zadní skupina
m. triceps brachiia) caput longum - tuberculum infraglenoidale b) caput laterale - zadní plocha humeru proximálně od sulcus nervi radialis c) caput mediale - zadní plocha humeru distálně od sulcus nervi radialisa-c) olecranona-c) extense v art. cubiti a) dorsální flexe v art. humeri addukcen. radialis mezi caput mediale a leterale je kanálek pro n. radialis a vasa profunda brachii
m. anconaeusepicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale lateraleolecranon distálně od hlavního úponu m. triceps brachiiextense v art. cubiti hluboké snopce brání uskřinutí kloubního pouzdran. radialis
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly paže - musculi brachii >> přední skupina
m. biceps brachiia) caput longum - tuberculum supraglenoidale b) caput breve - processus coracoideus scapulaea) skrze dutinu ramenního kloubu a sulcus intertubercularis- tuberositas radii - pomocí aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosus) na povrchovou fascii ulnární strany předloktí = laccertus fibrosusa+b) ventrální flexe a supinace v art. cubiti a) abdukce v art. humeri, přitlačuje hlavici humeru do kloubní jamky b) ventrální flexe a addukce v art. humerin. musculocutaneus tendo capitis longi m. bicipitis brachii rozděluje svaly ramenního kloubu savly na vnitří a zevní rotátory
m. coracobrachialisprocesus coracoideus scapulaedistální třetina crista tuberculi minoris addukce a ventrální flexe v art. humerin. musculocutaneus n. musculocutaneus proráží svalem
m. brachialispřední plocha humeru od tuberositas deltoidea až k pouzdru kloubu loketníhomutuberositas ulnaeflexe v art. cubitin. musculocutaneus
Svaly >> svaly - česky >> svaly horní končetiny >> svaly ramenní a lopatkové
m. deltoideusa) pars spinalis - zevní dvě třetiny spina scapulae b) pars acromialis - acromion c) pars clavicularis - zevní třetina klavikulytuberositas deltoidea humeria-c) abdukce v art. humeri, přitlačuje caput humeri do jamky a) dorzální flexe v art. humeri c) ventrální flexe v art. humerin. axillaris
m. supraspinatusfossa supraspinata scapulaetuberculum majus humeriabdukce a zevní rotace v art. humerin. supracapularissoučást "rotátorové manžety"
m. infraspinatusfossa infraspinata scapulaetuberculum majus humerizevní rotace a addukce v art. humerin. suprascapularis součást "rotátorové manžety"
m. teres minorkraniální 2/3 margo lateralis scapulaetuberculum majus humeri (collum chirurgicum)zevní rotace a addukce v art. humerin. axilaris (+ větévky n. suprascapularis)součást "rotátorové manžety"
m. teres majordolní 2/3 margo lateralis scapulae až po angulus inferior scapulaecrista tuberculi minorisaddukce, vnitřní rotce a dorzální flexe paže v art. humerin. subscapularis (inferior)úponová šlacha splývá se šlachou m. latissimus dorsi
m. subscapularislineae musculares facies costalis scapulaetuberculum minus humerivnitřní rotace a addukce v art. humerinn. subscapulares (sup., inf.)součást "rotátorové manžety"
Svaly >> svaly - česky >> svaly krku
platysmafascia pectoralis et deltoideapřebíhá klavikulu a mandibuludolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis),podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris)ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku, stahuje ústní koutek a dolní čelistr. colli n. facialispstčední snopce se kříží pod protuberantia menti, chybí ve střední dolní části krku
m. sternocleidomastoideushorní okraj přední části manubrium sterni (mediálná část) horní plocha extremitas sternalis claviculae (laterální část)processus mastoideus, laterální část linea nuchalis superioruklání hlavu na stejnou stranu a rotuje na opačnou (jednostranná kontrakce) předsunuje a předklání hlavu (oboustranná kontrakce), zadní snopce zaklánějí hlavun. accessorius a přídatná vlákna z C2-4pomocný inspirační sval
m. scalenus anteriortuberculum anterius processus transversi C3-6tuberculum m. scaleni anteriorisflexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 1. žebro kraniálně rr. venterales nn. cervicalium C4-6pomocný sval inspirační po jeho přední straně sestupuje n. phrenicus
m. scalenus mediustuberculum posterius processus transvesri C3-7, processus transversus C2,(C1)costa prima mezi sulcus a. subclaviae a tuberculum costae flexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 1. žebro kraniálně rr. ventrales nn. cervicalium C3-C8pomocný sval inspirační
m. scalenus posteriortuberculum posterius processus transversi C5-7 (C4-6)costa secunda dorsálně od tuberositas m. serrati ant.flexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 2. žebro kraniálně rr. ventrales nn. cervicalium C(6)7-8pomocný inspirační sval
m. longus capitistuberculum anterius processus transversi C3-6pars basilaris ossis occipitalis laterálně od tuberculum pharyngeumflexe (a mírná lateroflexe) hlavyrr. ventralis nn. cervicalium C1-3
m. longus collia) dolní šikmá část - přední plocha těl obratlů Th1-3 b) horní šikmá část - tuberculum anterius processus transversi C3-5 c) přímá část - přední plocha těl obratlů C5-Th3 a) tuberculum anterius processus transversi C5-6 b) tuberculum aterius atlantis c) přední plocha těl obratlů C2-4a-c) flexe krční páteře(při oboustranné kontrakci) a lateroflexe krční páteře (jednostranná kontrakce) a) rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce) b) rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)rr. ventrales nn. cervicalium C2-6
m. rectus capitis anteriorpřední plocha massa lateralis a processus transvesus atlantispars basilaris ossis occipitalis dorsolaterálně od tuberculum pharyngeumflexe hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy (při jednostranné kontrakci)r. ventralis n. cervicalis C1
m. rectus capitis lateralishorní plocha processus transversus atlantisprocessus jugularis ossis occipitalislateroflexe hlavyr. ventralis n. cervicalis C1
m. scalenus minimuspřední okraj processus transversus C7ve fissura scalenorum mezi a. subclavia a plexus brachialisvnitřní okraj costa prima dorsálně od sulcus a. subclaviae a cupula pleuraenapíná cupulu pleuraer. ventralis n. cervicalis C7vyskytuje se v 50% případů
Svaly >> svaly - česky >> svaly krku >> Musculi suboccipitales
m. rectus capitis posterior majorprocessus spinosus axislaterální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní)extense hlavy (oboustraná kontrakce), lateroflexe a rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. rectus capitis posterior minortuberculum posterius atlantismediální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní až foramen occ. magnum)extense hlavy (oboustraná kontrakce) lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. obliquus capitis superiorhorní plocha processus transverus atlantismezi linea nuchalis superior a inferior (lat. od m. semispinalis capitis)extense hlavy (oboustranná kontrakce) lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. obliquus capitis inferiorprocessus spinosus axisdolní plocha processus transversus atlantisrotace hlavy na stejnou stranun. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Svaly >> svaly - česky >> svaly krku >> Musculi infrahyoidei
m. thyrohyoideuslinea obliqua cartilaginis thyroideaecornu majus ossis hyoideistahuje jazylku při fixovaném hrtanu zdvihá hrtan při fixované jazylce (např. při zpěvu vysokých tónů)r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)odštěpené snopce sestupující z jazylky se mohou upínat na glandula thyroidea jako m. levator glandulae thyroideae
m. sternohyoideusdorzální strana extremitas sternalis claviculae, lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sternimediokraniálně, oba svaly konvergujíkaudální okraj corpus ossis hyoideistahuje jazylkuansa cervicalis (profunda) C1-3
m. sternothyroideusdorzální strana manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus) a cartilago costae primaelaterokraniálně, v dolní polovině je spojen s druhostranným a pak oba divergujílinea obliqua cartilaginis thyroideaestahuje hrtan dolů (naoř. při zpěvu nízkých tónů)ansa cervicalis (profunda) C1-3
m. omohyoideusa) venter inferior - margo superior scapulae při incisura scapulae (popř. lig. transversum scapulae superius)mediokraniálně, mezi obě bříška je vložená šlacha v místech dorzálního křížení s m. sternocleidomastoideus při v. jugularis internab) venter superior - dolní okraj corpus ossis hyoideistahuje jazylku napíná krční fascii a znemožňuje její uvolńování při pohybecha) ansa cervicalis (profunda) C2-3 b) ramus superior ansae cervicalis C1fixován pomocí lamina pretrachealis fasciae cervicalis ke klíční kosti a 1. žebru
Svaly >> svaly - česky >> svaly krku >> Musculi suprahyoidei
m. digastricusa) venter posterior - incisura mastoidea ossis temporalisv. posterior přechází přes aponeurotickou šlachu ve venter anterior, část snopců se upíná na corpus ossis hyoideib)venter anterior - fossa digastrica mandibulaedepresse mandibuly elevace jazylkya) r. digastricus n. facialis b) n. mylohyoideus n. mandibularisdiploneurální sval aponerotická šlacha prochází vidličkou úponu m. stylohyoideus nejvariabilnější sval těla (souvislost s rozvojem řeči)
m. stylohyoideusprocessus styloideus ossis temporalispřed úponem se vidličnatě štěpícorpus ossis hyoideitáhne jazylku dorsokraniálněr. stylohyoideus n. facialisrozvidleným úponem probíhá aponeurotická šlacha mezi bříšky m. digasticus
m. mylohyoideuslinea mylohyoidea mandibulaerovnoběžně kaudálně pod m. geniohyoideuspřední plocha corpus ossis hyoidei raphe mylohyoidea - spojuje se s druhostranným svalemzdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule stahuje mandibulu při fixované jazylce zdvihá dno ústnín. mylohyoideus (n. mandibularis)tvoří pružné dno úst raphe mylohyoidea = vazivový proužek rozepjatý mezi spina mandibulae a corpus ossis hyoidei
m. geniohyoideusspina mentalis inferiorrovnoběžně kraniálně nad m. mylohyoideuspřední plocha corpus ossis hyoideizdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule stahuje mandibulu při fixované jazylce zdvihá dno ústnír. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)
Svaly >> svaly - česky >> svaly hrtanu
m. cricothyroideusa) pars recta b) pars obliqua obě společně na zevní ploše arcus cartilaginis cricoideae a) zadní plocha dolní části lamina cartilaginis thyroideae b) přední plocha cornu inferius cartilaginis thyroideaenapíná hlasivkové vazy překlopení štítné chrupavky vpředr. externus n. laryngei superioris (n. vagus)jediný sval zásobený z n.laryngeus sup.
m. cricoarytenoideus lateralishorní okraj zevní plochy zadní části arcus cartilaginis cricoideaešikmo dorsálněprocessus muscularis cartilaginis aryteniodeaemediální rotace cartilago arytenoidea, addukce hlasových vazů - zavírá hlasivkovou štěrbinun. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. vocalisvnitřní plocha lamina cartilaginis thyroideae, laterálně od úponu ligamentun vocalelaterálně podél ligamentum vocaleprocessus vocalis et fovae oblonga cartialginis arytenoideaepovolují zadní část hlasivkových vazů (přední zůstává napnutá)n. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. thyroarytenoideusa) m. thyroarytenoideus - zadní plocha lamina cartilaginis thyroideae laterálně od m. vocalis, ligamentum cricothyroideum b) pars thyroepiglotticadorsokraniálně, leží laterálně od m. vocalisa) laterální bok processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) laterální okraj epiglottisa) povoluje hlasivkové vazy, rotuje mediálně cart. arytenoidea a addkujue hlasivkové vazy b) roztahuje plicae aryepiglotticae a rozšiřuje vstup do hrtanun. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. cricoarytenoideus posteriorzadní plocha lamina cartilaginis cricoideaelaterokraniálně zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideaerotuje laterálně a táhne vzad cartilago arytenoidea - otevírá hlasivkovou štěrbinu a napíná vazy hlasivkovén. laryngeus reccurens (n. vagus)jako jediný sval rozšiřuje hlasivkovou štěrbinu
m. arytenoideus obliquusa) m. arytenoideus obliquus - zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) pars aryepiglottica - apex druhostranné cartilago arytenoidea mediokraniálně (svaly obou stran se kříží)a) apex cartilaginis arytenoideae protilehlé strany b) laterální okraj epiglottis, ligamentum thyroepiglotticuma) addukce plicae aryepiglotticae b) přitahují cart. arytenoidea k epiglottis a zužují vstup do hrtanun. laryngeus reccurens (n. vagus)b) podmiňuje ve sliznici plica aryepiglottica
m. arytenoideus transversuszadní plochy processus musculares cartilaginum arytenoidarumpříčněnepárový sval mezi oběma hlasivkovými chrupavkamipřibližuje obě cratilagines arytenoideae, a tím zužuje zadní část hlasivkové štěrbinyn. laryngeus reccurens (n. vagus)
Svaly >> svaly - česky >> svaly hltanu
m. constrictor pharyngis superiora) pars pterygopharyngea - hamulus pterygoideus, lamina medialis processus pterygoidei b) pars buccopharyngea - raphe pterygomandibularis c) pars mylopharyngea - zadní část linea mylohyoidea d) pars glossopharyngea - laterální okraj jazyka (m. transversus linguae) obkružuje hltanraphe pharyngis, tuberculum pharyngeum ossis occipitalisstahuje hltan, a tím sousto do jícnu, kraniální část brání vnimnutí potravy do dutiny nosní r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)svazek vláken odstupuje ze svěrače a připojuje se laterálně od m. levator veli palatini k horní ploše aponeurosis palatini a podmiňuje ve sliznici při zvednutém měkkém patře "Passavantův val", jenž uzavírá při polykání nosohltan
m. constrictor pharyngis mediusa) pars chondropharyngea - cornu minus ossis hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum b) pars ceratopharyngea - cornu majus ossis hyoideivějířovitě se rozbíháraphe pharyngisstahuje hltan, a tím sousto do jícnur. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
m. constrictor pharyngis inferiora) pars thyropharyngea - cornu inferius cartilaginis thyroideae b) pars cricopharyngea - strana cartilago cricoideavějířovitě se rozbíháraphe pharyngisstahuje hltan, a tím sousto do jícnur. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) r. externus n. laryngei sup. (n. vagus)
m. stylopharyngeusprocessus styloideus ossis temporalisventrokaudálně stěna hltanu mezi m. constrictor pharyngis superior et medius, některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroideazdvihá hltan při polykání a řečin. glossopharyngeus (r. musculi stylopharyngei)
m. salpingopharyngeusdolní plocha cartilago tubae auditivae při jejím ostium pharyngeumsplývá s m. palatopharyngeuszdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykánír. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)vyzdvihuje stejnojmenou řasu v hltanu
m. palatopharyngeusa) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatinaoba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojujízadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanuzdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patror. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus
Svaly >> svaly - česky >> svaly patra
m. levator veli palatini- facies inferior partis petrosae ossis temporalis (ventrálně od apertura externa canais carotici) - spodní okraj cartilago tubae auditivaemediokaudálněmediální třetina dorsální části aponeurosis palatinazdvihá a táhne vzad měkké patro přitlačuje měkké patro ke stěně hltanu při polykání a uzavírá vstup do nosohltanur. pharyngeus n. vagi
m. tensor veli palatinifossa scaphoidea ossis sphenoidalis spina ossis sphenoidalis lamina membranacea cartilaginis tubae auditivaekaudálně, mediálně zahýbá v sulcus hamuli pterygoideidorsální plocha aponeurosis palatinazdvihá a poté napíná měkké patro rozšiřuje ostium pharyngeum tubae auditivaen. musculi tensoris veli palatini (n. mandibularisv sulcus hamuli pterygoidei je pod šlachu vložena malá bursa m. veli palatini
m. uvulaespina nasalis posterior, dorsální plocha aponeurosis palatinatunica mucosa uvulaezdvihá a zkracuje čípekr. pharyngeus n. vagi
m. palatoglossusdolní plocha aponeurosis paltinalaterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatinajayzk, mezi vlákna m. transvesus linguaezdvihá kořen jazyka přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanur. pharyngeus n. vagivytváří ve sliznici arcus palatoglossus
m. palatopharyngeusa) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini, hamulus pterygoideus b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatinaoba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojujízadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanuzdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patror. pharyngeus n. vagipodmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus
Svaly >> svaly - česky >> svaly jazyka
m. genioglossusspina mentalis superiorvějířovitě se rozbíhá dozadu a dolůcorpus ossis hyoidei septum linguae po celé délce stěna hltanu (m. constrictor pharyngis medius)táhne jazyk vpřed a dolů (při oboustranné kontrakci) přetahuje na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) n. hypoglossus
m. hyoglossusa) m. chondroglossus - cornu minus ossis hyoidei b) m. ceratoglossus - corpus a cornu majus ossis hyoidei oba svaly jsou odděleny průběhem m. genioglossusjazyktáhne jazyk dolů a dozadun. hypoglossus
m. styloglossusprocessus styloideus, ligamentum stylomandibulareventrokaudálnějazyk (mezi vlákna m. hyoglossus)táhne jazyk nahoru a dozadun. hypoglossus
m. palatoglossus dolní plocha aponeurosis palatina laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina jayzk (mezi vlákna m. transvesus linguae) zdvihá kořen jazyka přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanuX r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
m. longitudinalis superiorod submukosy jazyka u epiglottis, septum linguaebliíže k dorsum linguae, podélná a šikmá vláknaokraje jazykazkracuje jayzk, zdvihá hrot a okraje (tvoří "ruličku")n. hypoglossus
m. longitudinalis inferiorod kořene ke hrotu, část vláken z corpus ossis hyoideimezi m. genioglossus a m. hyoglossussplývá s m. styloglossuszkracuje jazyk a táhne hrot dolůn. hypoglossus
m. transversus linguaeseptum linguaelaterálněokraj jazyka, splývá s m. palatopharyngeuszužuje a prodlužuje jazykn. hypoglossus
m. verticalis linguaedorsum linguaekaudálněfacies inferior linguaeoplošťuje, rozšiřuje a prodlužuje jazykn. hypoglossuspřevládá v hrotu jazyka
Svaly >> svaly - česky >> svaly ucha
m. helicis majorspina heliciskraniálněpřední okraj helixu před ohybemnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. helicis minorpokrývá crus helicisšikmýnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. tragicuskryje ventrální plochu lamina tragikaudálněnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. pyramidalis auriculaeojedinělě se vyskytující svalová vlákna odštěpená od m. tragicus míří na spina helicis
m. transversus auriculaeeminentia conchaepřebíhá na dorzolaterální ploše boltce fossa antheliciseminentia scaphaenepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. obliquus auriculaeeminentia conchaepřebíhá na dorzolaterální straně boltce přes sulcus cruris heliciseminentia fossae triangularisnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. antitragicusantitraguspřes incisura terminalis auriculaecauda helicisnepatrné pohyby boltcerr. temporales n. facialisrudimentární
m. tensor tympanisemicanalis m. tensoris tympani tubae auditivae, cartilago tubae auditivae, přilehlá část ala major o. sphenoidalislaterálně zahýbá kolem processus cochleariformismanubrium malleivtahuje a napíná bubínek, a tím vtlačuje třmínek do fenestra vestibulin. musculi tensoris tympani (n. mandibularis)reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek
m. stapediusv dutině emninetia pyramidalis (paries mastoideus cavitaits tympani)otvorem ve vrcholu vyvýšeninyzadní plocha krčku třmínkuvytahuej třmínek z fenestra vestibulin. stapedius (n. facialis)reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek
Svaly >> svaly - česky >> svaly oka
m. rectus superioranulus tendineus communisventrolaterálněskléra oční koule za horním okrajem rohovkyotáčí oční kouli mediokraniálněr. superior n. oculomotorii
m. rectus inferioranulus tendineus communisventrolaterálněslkéra oční koule za dolní okraj rohovkyotáčí oční kouli mediokaudálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus medialisanulus tendineus communisskléra oční koule za mediální okraj rohovkytáhne oční kouli mediálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus lateralisanulus tendineus communisskléra oční koule laterálně za rohovkoutáhne oční kouli laterálněn. abducenslacertus m.r.l. = část pochvy svalu upevňuje oční kouli k laterální stěně očnice
m. obliquus superior(anulus tendineus communis), tělo kosti klínovéventrálně, ohýbá se kolem spina trochlearis (vagina tendinis) a míří dorzolaterálněskléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokaudálněn. trochlearis
m. obliquus inferiorfacies orbialis maxillae laterálně od crista lacrimal posterior a canalis nasolacrimalisdorsolaterálně mezi dnem očnice a m.rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulískléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokraniálněr. inferior n. oculomotorii
m. levator palpebrae superioris(anulus tendineus communis), facies orbitalis ale minoris o. sphenoidalis ventromediálně od canalis opticuspod stropem očnicea) lamina superficialis - kůže víčka b) lamina profunda - přední plocha tarsus superior, tuberculum orbitale o. zygomaticizvedá horní víčkor. superior n. oculomotoriidělí slznou žlázu na pars orbitalis (horní) a palpebralis (dolní)
m. orbitalispřekrývá fissura orbitalis inferiorudržuje polohu oční koulenn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně koule oční vpadává do očnice (enophtalmus - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. ciliariscalcar sclerae (zesílené vazivo bělimy u sinus sclerae)a) fibrae meridionales - choroidea b) fibrae radiales - vzařují do řasnatého tělesa c) fibrae circulares - obkružují čočku při vnitřním okraji řasnatého tělesa d) (fibrae longitudinales)akomodace do blízka (při kontrakci se uvolní vlákna zonula ciliaris, čočka se samovolně smrští a zaostří do blízka)nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare )hladký sval !!!
m. sphincter pupillaeobkružuje zornici oři margo pupillaris ve stroma iridiscirkulárněmiosann. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare)hladký sval !!!
m. tarsalis superiorkaudální plocha lamina profunda m. levatoris palpebrae sup.horní okraj tarsus superiorpomáhá zdvihat horní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně poklesne horní víčko (ptosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. dilatator pupillaeobkružuje zornici při margo ciliaris ve stroma iridisradiálněmydriasann. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně se zornice zůží převahou m. sphincter pupillae (miosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
Svaly >> svaly - česky >> svaly hlavy
m. epicraniusa) m. occipitofrontalis - venter occipitalis - laterální 2/3 linea nuchalis suprema a pars mastoidea ossis temporalis - venter frontalis - ventrální okraj galea aponeurotica b) m. temporoparietalis - laterální okraj galea aponeuroticavšechny části svalu jsou propojeny přes galea aponeuroticaa) v. occipitalis - dorzální okraj galea aponeurotica v. frontalis - povrchová fascie a okolní svaly nad očcicovými oblouky b) chrupavka boltce ušního a podkoží před níma) v. occipitalis - táhne skalp dorzálně v. frontalis - táhne skalp ventrálně, zvadá obočí, vytváří podélné čélní vrásky b) vytahuje boltec nahorua) v.occipitalis - r. occipitalis n. auricaularis posterirosis (n. facialis) v. frontalis - rr. temporales n. facialis b) r. auricularis n. auricaularis posterirosis (n. facialis)
m. procerusfascie na ossa nasalia a cartilagines nasales laterales kraniálně vějířovitěpodkoží v dolní části středu čelatáhne dolů vnitřní okraj obočí, vytváří příčnou vrásku nosurr. zygomatici n. facialis
m. nasalisa) pars transversa - maxilla laterálně od sutura nasomaxillaris (= nad kořenem horního špičáku) b) pars alaris - mediokaudálně od předchozía) aponeurosou na ossa nasalia b) crus laterale cartilaginis alaris majorisa) zužuje nozdry b) rozšiřuje nozdryrr. bucales n. facialis
m. depressor septi nasimaxilla nad prvním řezákempars mobilis septi nasirozšiřuje nozdryrr. buccales n. facialis
m. orbicularis oculia) pars palpebralis - lig. palpebrale med. - pars profunda partis palp. (dříve pars lacrimalis) - crista lacrimalis posterior, fascia lacrimalis b) pars orbitalis - pars nasalis ossis frontalis, processus frontalis maxillae, lig. palpebrale med.a) laterálně v horním a dolním víčku b) laterálně pod a nad okrajem očnicea) lig. palpebrale lat. b) oba svazky se spojí a vytvoří elipsua+b) zužuje a uzavírá oční štěrbinu pars profunda - roztahuje slzný vak a nasává do něj slzyrr. temporales et zygomatici n. facialisfasciculus ciliaris = část pars palpebralis blízko okraje víčka za řasami
m. corrugator superciliios frontale nad sutura nasofrontalislaterokraniálněuprostřed nad okrajem očnicestahuje obočí, vytváří podélné rýhy nad kořenem nosurr. temporales n. facialis
m. depressor superciliisnopce odštěpené z pars orbitalis m. orbicularis oculimediokraniálněkůže při mediálním konci obočístahuje obočírr. temporales n. facialis
m. orbicularis orisa) pars marginalis b) pars labialis (ve rtech) a+b) začínají na processus alveolaris maxillae nad řezáky a vzařují sem snopce z okolních svalůeliptickýlabium superius et inferiusa+b)uzavírá ústní štěrbinu a) svírá rty b) vysunuje sevřené rty vpředrr. buccales et r. marginalis mandibulae n. facialismodiolus anguli oris = místo křížení svalových snopců laterálně od koutku ústního se zvýšeným množstvím vaziva a šlachovitých snopců
m. depressor anguli oristuberculum mentale et linea obliqua mandibulaevějířovitě se zužujemodiolus anguli orisstahuje ústní koutekr. marginalis mandibulae n. facialis
m. transversus mentituberculum mentale mandibulaespojuje se s druhostranným svalem, kaudální okraj splývá s pars labilais platysmatisprohlubuje důlek na braděr. marginalis mandibulae n. facialis jedná se o odštěpené snopce m. depressor anguli oris
m. risoriusfascia massetericaventromediálněmodiolus anguli orisrozšiřuje ústní štěrbinurr. buccales n. facialis
m. zygomaticus majorprocessus zygomaticus o. temporalis (a processus temporalis o. zygomatici)mediokaudálněmodiolus anguli orisvytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchurr. zygomatici n. facialis
m. zygomaticus minoros zygomaticum (blízko sutura zygomaticomaxillaris)mediokaudálnělabium superiusvytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchurr. zygomatici n. facialis
m. levator labii superiorismaxilla pod okrajem očnice nad foramen infraorbitalehorní ret a kůže v oblaati sulcus nasolabialisvythauje a ohrhuje horní ret, prohýbá sulcus nasolabialis v obloukrr. buccales n. facialis
m. levator labii superioris alaeque nasiprocessus frontalis maxillaecartilago alaris major, lat. část horního rturozšiřuje nozdry a zvedá horní retrr. buccales n. facialis
m. depressor labii inferiorislinea obliqua mandibulaemediokraniálnědolní retstahuje a ohrnuje dolní retr. marginalis mandibulae n. facialis
m. levator anguli orisfossa canina na facies anterior maxillae (pod foramen infraorbitale)modiolus anguli oriszdvihá koutek ústní, prohlubuje sulcus nasolabialisrr. buccales n. facialisdříve zvaný m. caninus
m. buccinatorjuga alveolaris processus alveolaris maxillae a mandibuly v rozsahu stoliček, raphe pterygomandibularisprostřední část svalu se dělí na horní a dolní svazek a oba svazky se kříží a míří do opačného rtuhorní a dolní ret, modiolus anguli orispřitlačuje tváře na zuby a dásně, pži žvýkání posouvá potravu mezi stoličky, při otevřených ústech vytlačuje vzduch z dutiny ústní rr. uccales n. facialisbrání uskřinutí tvářové sliznice na povrchu leží dolní část corpus adiposum buccae
m. mentalisjuga alveolaria mandibulase v rozsahu řezákůkůže bradyzdvihá a vysunuje dolní retr. marginalis mandibulae n. facialis
m. massetera) pars superficialis - os zygomatici, arcus zygomaticus (přední plocha) b) pars profunda - arcus zygomaticus (mediální okraj)a) dorzokaudálně b) ventrokaudálněa) dolní část ramus et angulus mandibulae, tuberositas masseterica b) horní část ramus mandibulae, incisura mandibulae a base processus coronoideusa+b) elevace mandibuly a) slabá protrakce mandibuly b) retrakce mandibuly u novorozencůn. massetericus n. mandibularispomáhá kojenci při ssání
m. temporalisfossa temporalis od linea temporalis inferior kaudálněprocessus coronoideus mandibulae, přední okraj ramus mandibulae až k poslední stoličceelevace a retrakce mandibulynn. temporales profundi (n. mandibularis)
m. pterygoideus lateralisa) caput superius - facies et crista infratemporalis alae majoris o. sphenoidalis b) caput inferius - laterální plocha lamina lateralis processus pterygoidei o. sphenoidalisfovea pterygoidea mandibulae, pouzdro čelistního kloubu, discus articularisprotrakce (oboustranná kontrakce) posuny laterlním směrem (jednostranná kontrakce)n. pterygoideus lateralis (n. mandibularis)spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů tahem za pouzdr a discus čelistního kloubu zahajuje otevření úst
m. pterygoideus medialishluboká vrstva - fossa pterygoidea, processus pyramidalis ossis palatini povrchová vrstva - tuber maxillaetuberositas pterygoidea a agulus mandibulae až k foramen mandibulaeelevace mandibuly (oboustranná kontrakce) posuny mediálně (jednostranná kontrakce) n. pterygoideus medialis (n. mandibularis)spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů
m. auricularis anteriorfascia temporalisspina helicistáhne boltec vpřed a nahorurr. temporales n. facialisrudimentární sval
m. auricularis superiorgalea aponeuroticaeminentia fossa triangulariszdvihá boltecrr. temporales n. facialisrudimentární sval
m. auricularis inferiorprocessus mastoideuseminentia conchaetáhne boltec vzadr. auricularis posterior n. facialisrudimentární sval
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> musculi interossei >> dorsální skupina
m. interossei dorsales I-IV2 hlavami od obou přivrácených metatarsů v každém intermetatarsálním prostorntermetatarsálním prostoru phalanges proximales - na 2. z obou stran (m. interosseus dors. II. a III.) - na 3. a 4. z laterální strany (m. interosseue I. a IV.) dorsální aponeurosarozevírají vějíř prstů flexe v art. interphalangeae prox. extense v art. interphalangeae dist. n. plantaris lateralis
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> musculi interossei >> plantární skupina
m. interossei plantares I-IIIna palcové straně 3.,4. a 5. metatarsudorsální aponeurosa, phalanges proximales 3.-5. prstusvírají vějíř prstů flexe v art. interphalangeae prox. extense v art. interphalangeae dist.n. plantaris lateralis
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> střední skupina
m. flexor digitorum brevistuberculum mediale tuberis calcaneištěpí se na 4 šlachy a ty se před úponem rozvidlí (chiasma tendinum)obě strany baze středního článku 2.-5. prstuflexe prstů (v art. metatarsophalangeae et art. interphalangeales proximales)n. plantaris medialisrozštěpem úponových šlach prochází šlacha m. flexor digitorum longus
mm. lumbricales I-IVI - mediální strana první šlachy m. flexor digitorum longus II, III, IV - obě strany šlach m. flexor digitorum longuspo plantární straně lig. metatarsale transversum profundumdorzální aponeurosa prstů mediální strana basis phalagis proximalis II-Vflexe v art. metatarsophalangea extenze v art. interphalangeae prox. et dist. úklon prstů k palciI, II - n. plantaris medialis III, IV - n. plantaris lateralis
m. quadratus plantae (m. flexor accessorius)plantarní plocha calcaneu, lig. plantare longumz laterální strany do šlachy m. flexor digitorum longuspodporuje činnost m. flexor digitorum longus, neboť převádí jeho šikmý tah v přímý n. plantaris lateralisudržuje podélnou klenbu nohy
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> skupina malíku
m. abductor digiti minimituber calcanei (processus medialis et lateralis )laterální strana base phalangis proximalis digiti quinti tuberositas ossis metatarsi quintiabdukce a flexe malíkun. plantaris lateralis
m. flexor digiti minimi brevisplantární strana base 5. metatarsulaterální strana base phalangis proximalis digiti minimiflexe malíkun. plantaris lateralissouběžně se svalem běží m. opponens digiti minimi, který s ním srůstá
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> skupina palce
m. abductor hallucistuberculum mediale tuberis calcaneimediální strana chodidlaos sesamoideum mediale art. metatarsophfalangeae primae mediální strana basis phalangis proximalis hallucisabdukce a flexe v art. metatarsophalangealis n. plantaris medialisudržuje klenbu nožní
m. flexor hallucis brevisplantární plochy os naviculare, ossa cuneiformia a os cuboideumdělí se na 2 hlavy: a) caput mediale b) caput laterale mezi hlavami probíhá šlacha m. flexor hallucis longusa+b) basis phalangis proximalis hallucis a)os sesamoideum mediale art. metatarsophalangeae b)os sesamoideum laterale art. metatarsophalangeae úpon splývá s ostatními svaly palcové skupinyflexe v art. metatarsophalangea prima a) n. plantaris medialis b) n. plantaris lateralisudržuje klenbu nožní
m. adductor hallucisa) caput obliquum - plantární strana base 2.-4. metatarsu, os cuboideum, os cuneiforme medilae, lig. plantare longum b) caput transversum - plantární strana 3.-5. metatarsophalangového kloubuos sesamoideum laterale art. metatarsophalangeae primaeaddukce palce n. plantaris lateralisudržuje klenbu nožní
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly nohy - musculi pedis >> hřbetní skupina
m. extensor digitorum brevisdorsální strana calcaneu (lig. talocalcaneare interosseum, začátek retinaculum mm, extensorum inferius)štěpí se na 3 šlachydorsální aponeurosa 2.-4. prstuextense prstůn. fibularis profundus
m. extensor hallucis brevisdorsální plocha calcaneu před sinus tarsidorsální aponeurosa palce (splývá se šlachou m. extensor hallucis longus)extense palcen. fibularis profundus
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. popliteusepicondylus lateralis femoriszadní plocha proximální části tibie nad linea musculi soleiflexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci ovlivňuje pohyb lateralniho menisku n. tibialistvoří spodina fossa poplitea
m. tibialis posteriorproximální 2/3 zadní plocha fibuly, tibie a přilehlá membrana interossea crurisza malleolus medialis ve vagina tendinis m.t.p. pod retinaculum mm. flexorumtuberositas ossis navicularis (plantární plochy ossa cuneiformia, os cuboideum a baze 2.-4. metatarsu)supinace, plantární flexe a addukce nohy n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
m. flexor digitorum longusmediální část zadní plochy tibieza mediálním kotníkem ve vagina tendinum m.f.d.l. pod retinaculum mm. flexorum skrze chiasma tendinumplantární plocha phalanges distales 2.-5. prstuplantární flexe nohy a prstů n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
m. flexor hallucis longusdistální 2/3 zadní plochy fibuly a přilehlá membrana interossea crurisza malleolus medialis ve vagina tendinis m.f.h.l. pod retinaculum mm. flexorum a skrze sulci tendinis musculi flexoris halucis longi tali et calcanei mezi hlavami m. flexor hallucis brevis plantární plocha phalanx distalis hallucisflexe palce plantární flexe nohy n. tibialisudržuje podélnou klenbu nožní
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. plantarislinea supracondylaris lateralis (na facies poplitea) úponová šlacha leží mezi caput mediale m. gastrocnemii a m. soleuslpomocí tendo calcaneus (Achlillis) na tuber calcanei (nebo retinaculum mm.flexorum či plantární aponeurosa) slabá plantární flexe nohy a bércen. tibialisrudimentární sval chybí v 5% případů odpovídá m. palmaris longus (HK)
m. triceps suraea) m. gastrocnemius - caput mediale - epicondylus medialis femoris - caput laterale - epicondylus lateralis femoris b) m. soleus - dorsální plocha caput fibulae a proximální čtvrtina zadní plochy fibuly arcus tendineus m. solei linea musculi solei tibiae pomocí tendo calcaneus (Achillis) na tuber calcaneia+b) plantární flexe nohy a) flexe kolenan. tibialis
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> laterální skupina
m. fibularis longuscaput fibulae proximální polovina fibulyve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferius ve vagina plantaris tendinis m.f.l. v sulcus tendinis m.f.l. ossis cuboideiplantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsuplantární flexe, abdukce a pronace nohy n. fibularis superficialisspolečná šlachová pochva s m. fibularis brevis udržuje podélnou i příčnou klenbu nožní
m. fibularis brevisdistální polovina fibulyve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferiustuberositas ossis metatarsi quintipronace a abdukce nohyn. fibularis superficialisspolečná šlachová pochva s m. fibularis longus
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly bérce - musculi cruris >> přední skupina
m. tibialis anteriorcondylus lateralis tibiae proximální 2/3 tibiae membrana interossea crurisve vagina tendinis m.t.a. pod retinaculum mm. extensorium superius et inferiusplantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsudorsální flexe a supince nohy udržuje podélnou klenbun. fibularis profundus
m. extensor digitorum longuscondylus lateralis tibiae proximální 3/4 fibuly a přilehlé membrana interossea crurisve vagina tendinis m.e.d.l. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferiusdorsální aponeurosa 2.-5. prstu (phalanges distales)dorsální flexe nohy a prstů pronace nohyn. fibularis profundusšlacha jdoucí k basi 5. metatarsu se označuje jako m. fibularis tertius (chybí v 8% případů)
m. extensor hallucis longusprostřední 2/4 fibuly a přilehlá membrana interossea crurisve vagina tendinis m.e.h.l. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferiusdorsální aponeurosa (phalanx distalis hallucis)extense palce dorsální flexe nohyn. fibularis profundus
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> dorsální skupina
m. biceps femorisa) caput longum - tuber ischiadicum b) caput breve - střední třetina labium laterale lineae asperae ossis femoriscaput fibulaea+b) flexe v art. genus zevní rotace v art. genus při flektovaném bérci zevní rotace v art. coxae při extendovaném stehnu a) extense (+ addukce) v art. coxaea) n. ischiadicus (n. tibialis) b) n. ischiadicus (n. fibularis communis)dvojkloubý sval diploneurální v případě vysokého štěpení n. ischiadicus
m. semitendinosustuber ischiadicumcondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci extenze v art. coxae vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnun. ischiadicus (n. tibialis)"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus dvojkloubý sval
m. semimembranosustuber ischiadicum3 úpony ("pes anserinus profundus") a) condylus medialis tibiae - přední strana b) condylus lateralis femoris (lig. popliteum obliquum) c) condylus medialis tibiae - zadní stranaflexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci extenze v art. coxae vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnun. ichiadicus (n. tibialis)dvojkloubý sval
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> mediální skupina
m. pectineuspecten ossis pubislinea pectinea femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. femoralis n. obturatorius (r. anterior)diploneurální sval
m. adductor longusramus inferior ossis pubis, mezi tuberculum pubicum a okrajem symphisis pubicastřední třetina labium mediale lineae asperae ossis femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. obturatorius (r. anterior)
m. gracilisdolní část corpus et ramus inferior ossis pubiscondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")addukce v art. coxae flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bércin. obturatorius (r. anterior)"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m.semitendinosus na condylus medialis tibiae
m. adductor brevisramus inferior ossis pubis laterálně od symphysis pubicaproximální třetina labium mediale lineae asperae ossis femorisaddukce, flexe a zevní rotace v art. coxaen. obturatorius (r. anterior)
m. adductor magnusa)ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii b)tuber ischiadicuma)labium mediale lineae asperae b)tuberculum adductorium condyli medialis femorisa)addukce v art. coxae b)addukce a extense v art. coxaea) r. posterior n. obturatorii b) n. ischiadicus (n. tibialis)obě části svalu odděluje vazivová blána, jež je součástí septum intermusculare femoris mediale při úponu svalu je v septu šlašitá arkáda pro průchod vasa femoralia - hiatus adductorius
m. obturatorius externuszevní strana membrana obturatoria a okraje přilehlých kostíza collum femorisfossa trochantericazevní rotace v art. coxae n. obturatorius (r. posterior)
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly stehna - musculi femoris >> ventrální skupina
m. sartoriusspina iliaca anterior superiorcondylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major")flexe, abdukce a zevní rotace v art. coxae flexe v art. genus vnitřní rotace v art. genus při flektovaném kolenin. femoralis"pes anserinus majus" je společný úpon tří svalů na condylus medialis tibiae v blízkosti tuberositas tibiae
m. quadriceps femorisa) m. rectus femoris - caput rectum - spina iliaca anterior inferior - caput reflexum - os ilium nad acetabulem b) m. vastus medialis - distální část linea intertrochanterica a labium mediale lineae aperae c) m. vastus lateralis - linea intertrochanterica a proximalní polovina labium laterale lineae aperae d) m. vastus intermedius - proximální 3/4 přední a boční strany femuru pod linea intertrochanterica e) m. articularis genus (odštěpená část z m. vastus intermedius)a-d) přes lig. patellae na tuberositas tibiae e) bursa synovialis suprapatellarisa-d)extense v art. genus a)flexe v art. coxae e)brání uskřinutí synovie v art. genusn. femoralispatella je sezamská kost ve šlaše m. qudriceps femoris
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. piriformisfacies pelvina ossis sacri (v rozsahu S2-S4)skrz foramen ischiadicum majustrochanter major femoriszevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralissvým průběhem dělí foramen ischiadicum majus na foramen supra- a infrapiriforme vzácně jej proráží n. isciadicus (2%)
m. gemellus superiorspina ischiadicapřiložen kraniálně ke šlaše m. obturatorius internustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektovaného končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. obturatorius internusvnitřní plocha membrana obturatoria a přilehlé kostěné okrajeskrz foramen ischiadicum minustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. gemellus inferiorhorní okraj tuber ischiadicumpřiložen kaudálně ke šlaše m. obturatorius internustrochanter major nad fossa trochantericazevní rotace v art. coxae při extendované končetině abdukce v art. coxae při flektované končetiněpřímé větévky z plexus sacralis
m. quadratus femoriszevní okraj tuber ischiadicumcrista intertrochantericazevní rotace v art. coxaepřímé větévky z plexus sacralis
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. gluteus maximusala ossis ilium dorsálně od linea glutaea posterior, labium externum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, okraj os sacrum, os coccygis, lig. sacrotuberale tuberositas glutaea tractus iliotibialisextense, zevní rotace, abdukce v art. coxae zabezpečuje vzpřímené postavení trupu pomocná extense v art. genus (tahem za tractus iliotibialis)n. gluteus inferior
m. gluteus mediusala ossis ilii mezi linea glutaea posterior a anterior, labium externum cristae iliacaetrochanter major femorisabdukce v art. coxae, uklání pánev přední snopce - flexe a vnitřní rotace v art. coxae zadní snopce - extense a zevní rotace v art. coxaen. gluteus superiorobrna se projeví kolébavou kachní chůzí
m. gluteus minimusala ossis ilii mezi linea glutaea anterior a inferiortrochanter major femorisabdukce, vnitřní i zevní rotace, flexe i extense v art. coxaen. gluteus superior
m. tensor fasciae lataespina iliaca anterior superior (přilehlá část labium externum cristae iliacae)přechází do tractus iliotibialis (zesílený pruh fascia lata femoris na laterální straně)tuberositas tractus iliotibialis Gerdyi při condylus lateralis tibiaeabdukce a vnitřní rotace v art. coxae extense v art. genusn. gluteus superiorpři vzpřímeném postoji tahem za tractus iliotibialis udržuje koleno v extensi
Svaly >> muscules - english >> svaly dolní končetiny >> svaly kyčelního kloubu - musculi coxae >> přední skupina
m. iliopsoasa) m.psoas major - těla obratlů Th12-L5 a jejich meziobratlové ploténky, processus costarii L1-L5 b) m. iliacus - fossa iliaca c) m. psoas minor - těla obratlů Th12-L1 a jejich meziobratlová ploténkaskrz lacuna musculoruma+b) trochanter minor femoris c) eminentia iliopubica (pecten ossis pubis, fascia iliaca) a)flexe v art. coxae zevní rotace v art. coxae oboustranně - flexe bederní páteře b)flexe v art. coxae zevní rotace v art. coxae c)oboustranně - slabá flexe bederní páteře a)větve z nn. lumbales I-III b)n. femoralis c)větev z n. lumbalis I a+b) nezbytný pro vykročení c)m. psoas minor přítomen v 60% případů
Svaly >> muscules - english >> svaly dna pánevního
m. levator ania) m. puboccocygeus - zadní část corpus ossis pubis - m. puboperinealis - snopce vzařují do centrun tendineum perinei - m. puboprostaticus (m. levator prostatae) /u muže/ - mediální snopce obkružující prostatu - m. pubovaginalis /u ženy/ - snpoce vzařující do stěny pochvy - m. puboanalis - kříží se a splývají s podélnou svalovibou konečníku b) m. puborectalis - kaudálně pod m. pubococcygeus, spojuje se s druhostranným svalem c) m. iliococcygeus - vazivový pruh na fascia obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani)c) přidává se k ligamentum anococcygeuma,b) viz začátek c) laterální strana kostrče a-c) stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis b) uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalisn. pudendus (anterolaterální část) r. ventralis n. sacralis S4
m. ischiococcygeus (coccygeus)spina ischiadica a stěna pánvepřikládá se na vnitřní stranu ligamentum sacrospinale a splývá s nímlaterální okraje kostrče a obratel S5pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový svalrr. ventrales n. sacralis S4často chybí, kolísá poměr vaziva svalových snopců
m. sphincter ani externusa) pars subcutanea - pod m. sphincter ani internus, přední část občas splývá s centrum tendineum perinei, zadní část s ligamentum anococcygeum b) pars superficialis - obkružuje dolní část m. sphincter ani internus, přední část plývá s centrum tendineum perinei, zadní s kostrčí pomocí zvláštního úponu c) pars profunda - obkružuje horní část m. sphincter ani internus, hlubší vlákna splývají s m. puborectalis, přední část splývá s mm. transversi perinei superficiales /hlavně u ženy/, zadní s lig. anococcygeumobkružuje konečníka-c) viz začátekuzavírá svalovým tonusem canalis analis a udržuje kontinenci, volně může být sevření zesílenonn. rectales inferiores n. pudendi (přední část svalu) r. ventralis n. sacralis S4
Svaly >> muscules - english >> svaly dna močopohlavního
m. transversus perinei superficialistuber ischiadicum (mediální a ventrální část)příčně, mediálněcentrum tendineum perineiudržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední roviněnn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicislabý, často chybějící sval
m. ischiocavernosustuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischiiventromediálnělaterální strana crus penisstlačuje crus penis, podporuje erekci, smrštěním vztyčuje penis nn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvici
m. bulbospongiosuscentrum tendineum perinei, raphe perineiobemyká bulbus / vetibuli a glandula vestibularis major, ventrolaterálně se oba svaly rozestupují u muže:a) zadní - fascia perinei / centrum tendineum pernei, m. sphincter ani externus b) střední vlákna - dorsum penis / dorsum corporis clitoridis c) přední vlákna - strany crura penis a fascia penis / strany corpora cavernosa clitoridisu muže: vyprazdňuje uretru při močení a ejakulaci b) pomáhá pří erekci stlačením bulbus penis c) pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis penis profunda u ženy: svírá poševní vchod a vyprazdňuje glandulae vestibulares c)pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda nn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicirozdílné uspořádání u muže a ženy
m. transversus perinei profundusramus ossis ischii (mediální část)příčně, mediálně centrum tendineum perineiudržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední roviněnn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u muže u ženy nahrazen snopci hladké svaloviny
m. sphincter urethrae externusu muže: horní část obkružuje cervix vesicae a přechází do hladké svaloviny močového měchýře (vzadu) a prostaty (vepředu) dolní část obepíná pars membranacea urethrae, část vláken přechází do hladké svaloviny prostaty u ženy: obkružuje horní třetinu urethry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole) obkružuje močovou trubiciněkterá vlákna na ramus inferior ossis pubis stlačení močové trubice relaxace při mikci kontrakce při vypuzení posledních kapek moče nebo semene z pars membranacea urethraenn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicirozdílné uspořádání u muže a ženy
m. compressor urethraepřechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externusventrálně po obou stranách pochvy a močové trubicesvaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethraeprodlužuje a stlačuje urethru podporuje kontinencinn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u ženy vzácně běží vlákna až k centrum tendineum perinei a tvoří m. transversus perinei profundus
m. sphincter urethrovaginaliscentrum tendineum perineiventrálně po obou stranách pochvy a močové trubicesvaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethraeprodlužuje a stlačuje urethru podporuje kontinencinn. perineales n. pudendi rr. ventrales nn. sacralium nn. splanchnici pelvicipouze u ženy
Svaly >> muscules - english >> svaly břicha
m. rectus abdominiskonec 5. žebra, cartilago costae 5.-7. žebra, processus xiphoideuskaudálněos pubis mezi tuberculum pubicum a sypmphysouflexe pánve při fixovaném hrudníku flexe páteře při fixované pánvi lateroflexce páteře (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales (6.)7.-12.sval je přerušen ve svém průběhu 3 (vzácně 4) šlašitými políčky - intersectiones tendineae (nejkaudálnější je v úrovni pupku)
m. pyramidalissymphysis pubica, os pubis ventrálně od úponu m.rectus abdominiskraniálně se zužujelinea alba v polovině délky mezi pupkem a symphysounapíná linea alba a zepvńuje pochvu přímého břišního svalun. subcostalisrudimentární a velmi variabilní sval chybí v 20% případů
m. obliquus abdominis externus8 zubů na 5.-12. žebru (horní v přechodu kosti v chrupavku, dolní ke koncům žeber)mediokaudálněpřední 1/2 labium extenm cristae iliacae spina iliaca anterior superior pomocí aponeurosy do linea albaflexe páteře při fixované pánvi flexe pánve při fixovaném hrudním koši rotace trupu na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales 5.-12.aponeurosa tvoří zevní list vagina m. recti abd. ligamentum inguinale = vazivový pruh v dolním okraji aponeurosy rozepjatý mezi spina iliaca anterior superior a tuberculum pubicum anulus inguinalis superficialis = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v mediální 1/3 délky vazu je výstupem z canalis inguinalis
m. obliquus abdominis internuslamina fasciae thoracolumbalis, linea intermedia cristae iliacae, laterální 1/2 lig. inguinale mediokraniálně10.-12. žebro pomocí aponeurosy do linea alba falx inguinalis = společný úpon s m. transversus abd. na pecten ossis pubis a crista pubica flexe páteře při fixované pánvi flexe pánve při fixovaném hrudním koši rotace páteře na stranu svalu (při jednostranné kontrakci) břišní lisnn. intercostales 8.-12. a r. ventralis n. lumbalis L1 (n.ilihypogastricus a n. ilioinguinalis) r. genitalis n. genitofemoralis - m. cremasteraponeurosa se štěpí a tvoří vnitřní i zevní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a neštěpená zevní list pod ní m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota
m. transversus abdominislaterální třetina lig. inguinale, ventrální polovina labium internum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, vnitřní plocha chrupavek 7.-12. žebra (střídá se se začátky bránice)horizontálněfalx inguinalis = společný úpon s m. obliquus abd. internus na pecten ossis pubis a crista pubica ligamentum interfoveolare = ramus superior ossis pubis pomocí aponeurosy do linea albabřišní lisnn. intercostales 7.-12., r.ventralis n. lumbalis L1 (n.iliohypogastricus, ilioinguinalis)aponeurosa tvoří vnitřní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a zevní list pod ní anulus inguinalis profundus = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v polovině délky vazu je vstupem do canalis inguinalis m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota
m. quadratus lumborumcosta duodecima, processus costales L1-4 (L5)kaudálněcrista iliaca, lig. iliolumbaleretroflexe bederní páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe bederní páteře (při jednostrané kontrakci) fixace 12. žebra pro kontrakci bránicen. subcostalis, rr. ventrales nn. lumbalium L1-3 (L4)pomocný výdechový sval
Svaly >> muscules - english >> svaly zad
m. trapeziusa) pars descendens - mediální třetina linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, pomocí ligamentum nuchae na processus spinosi C1-C6 b) pars transversa - processus spinosi C7-Th3 c) pars ascendens - processus spinosi Th4-Th12snopce se sbíhají k ramenua) laterální třetina klíční kosti b) acromion, margo superior spina scapulae c) dolní okraj mediální části spina scapulae až po tuberculum deltoideum a-c) fixace lopatky a její přitažení k páteři a) elevace lopatky extense hlavy (při fixovaném pletenci a oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy (při fixovaném pletenci a jednostranné kontrakci) b) přitahuje lopatku k páteři c) deprese lopatky a+c)vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu (synergista m. serratus ant.) n. accessorius rr. ventrales nn. cercicalium (C2)C3,C4speculum rhomboideum - aponeurotický začátek obou stran v oblasti C7
m. latissimus dorsiprocessus spinosus Th7-S5 lamina posterior fasciae thoracolumbalis spina iliaca posterior superior labium externum cristae iliacae costa (IX),X-XIIúponová šlacha se přetáčí tak, že nejkaudálnější snopce se upínají nejkraniálněji na humerus nad šlachou m. teres majorcrista tuberculi minorisvnitřní rotace, addukce a dorsální flexe v art. humeri zdvihá trup při fixovaných končetinách n. thoracodorsalisúponová šlacha srůstá se šlachou m. teres major
m. levator scapulaeprocessus transversus C1-2 tuberculum posterius processus transversi C3-4 angulus superior scapulaeelevace lopatky (s natočením dlníhoúhlu dovnitř) lateroflexe krční páteře při fixované lopatcen. dorsalis scapulae rr. musculares (n. spinalis C3-4)antagonista m. serratus anterior
m. rhomboideus minorligamentum nuchae, processus spinosus C6-7 (Th1)laterokaudálněhorní třetina margo medialis scapulaetáhme lopatku mediokraniálně k páteřin. dorsalis scapulaečasto splývá s m. rhomboideus major
m. rhomboideus majorprocesus spinosus Th1-4 (Th2-5) ligamenta supraspinalialaterokaudálněmargo medialis scapulae (pod úrovní spina scapulae)táhne lopatku mediokraniálně k páteřin. dorsalis scapulaečasto splývá s m. rhomboideus minor
m. serratus posterior superiorligamentum nuchae, processus spinosus C6-Th2 (C7-Th3???) ligamenta supraspinalialaterokaudálněangulus costae 2.-5.zdvihá žebrann. intercostales ???1-4 (2-5)pomocný sval vdechový
m. serratus posterior inferiorprocessus spinosus Th11-L2, ligamenta supraspinalialaterokraniálněangulus costae 9.-12.sporná - stahuje dolní žebra (pomáhá při výdechu) - fixuje dolní žebra pro vydatnější činnost bránice (pomáhá při nádechu) nn. intercostales 9.-12.funkce je sporná, liší se dle autora
m. iliocostalisa)m. iliocostalis lumborum - medialní část labium externum cristae iliacae, crista sacralis lateralis b)m. iliocostalis thoracis - angulus costae (6.)7.-12. žebra c)m. iliocostalis cervicis - angulus costae 3.-6.(7.) žebravzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozía) dolní část angulus costae (6.)7.-12. žebra b) na horní části angulus costae 1.-6. žebra a na tuberculum posterius processus transversi vertebrae porominentis (C7) c) tuberculum posterius vetebrae cervicales C4-C6extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) n. spinalis (C8-L1) ???
m. longissimusa) m. longissimus thoracis - crista sacralis mediana, processus spinosi Th11-L5 a jejich ligg. supraspinalia b) m. longissimus cervicis - processus transversi Th1-Th4(Th5) c) m. longissimus capitis - processus transversi Th1-Th4(Th5) et processus articulares C4-C7 vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí a) zadní plocha processus costales et processus accessorii L1-L5, processus transvesi Th1-12, mezi tuberculum a angulus costae (2.,3.)4.-12. žebra, lamina media fasciae thoracolumbalis b) tuberculum posterius processus transversi C2-C5(C6) c) processus mastoideusa+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe a rotace hlavy na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5
m. spinalisa) m. spinalis thoracis - processus spinosi Th11-L2 b) m. spinalis cervicis - processus spinosi C7-Th2, dolní část lig. nuchae c) m. spinalis capitis - processus articularis C4-6vzestupuje těsně podél páteřea) processus spinosi Th(2,3)4-8 b) processus spinosus C2(C3,4) c) planum occipitale mezi linea nucheae superior et inferiora+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-Th8a) splývá s longissimus thoracis a semispinalis thoracis b) variace c) splývá s m. semispinalis capitis (tvoří jeho mediální část)
m. spleniusa) m. splenius cervicis - processus spinosus (Th3)Th4-Th6 b) m. splenius capitis - dolní část lig. nuchae, processus spinosus C7-Th3 a) tuberculum posterius processus transversi C1-C2(C3) b) processus mastoideus, laterální 1/3 pod linea nuchae inferiora+b) extense hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy a rotace na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci) rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-C5 ?????b) m. splenius cervicis může chybět nebo nebývá zřetelně oddělen od m. splenius capitis
mm. multifidia) m. multifidus lumborum b) m. multifidus thoracis c) m. multifidus cervicis - facies dorsalis ossis sacri, aponeurosis m. erectoris spinae, spina iliaca posterior superior, lig. sacroiliacum posterius, processus mamillares vertebrarum L1-L5, processus transversi vertebrarum Th1-Th12, processus articulares C4-C7 mediokraniálněpo celé délce processus spinosi, přeskakují přes 1 - 3 obratle výšeextense páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe a rotace páteře (při jednostranné kontrakci) rr. posterories (dorsales) nn. spinalium C3-S1soustava krátkých svalů při páteři
m. semispinalisa) m. semispinalis thoracis - processus transversus Th6-Th10(Th11) b) m. semispianlis cervicis - processus transversus Th1-Th5(Th6) c) m. semispinalis capitis (dříve m. transversooccipitalis)- processus transversus C7-Th6(Th7), processus articularis C4-C6,(processus spinosus C7,Th1) a) processus spinosus C6-Th4 b) processus spinosus C2-C5 c) mezi linea nucheae superior et inferiora+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci) rotace páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) c) extense hlavy a krční páteře (při oboustranné kontrakci) rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)rr. postreriores (dorsales) nn. spinalium a)(Th3)Th4-Th6 b) C3-C6(C7) c) C1-C4 c) splývá s m. spinalis capitis (který tvoří jeho mediální část)
mm. rotatoresa) mm. rotatores lumborum b) mm. rotatores thoracis c) mm. rotatores cervicis - běží z horní zadní strany processus transversus (costalis) mediokraniálně z nižšího obratle na vyššídolní postranní část lamina arcus vertebraeextense vyššího obratle (při oboustranné kontrakci) rotace vyššího obratle na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5 ????a) nekonstantní c) nekonstantní
mm. interspinalesa) mm. interspinales lumborum - mezi processus spinosus L1-L5 (4 páry) b) mm. interspinales thoracis - mezi processus spinosus Th1-Th2 (Th2-Th3,Th11-Th12) 1 pár (3 páry) c) mm. interspinales cervicis - mezi processus spinosus C2-Th1 (6 párů)po stranách ligg. interspinalia z nižšího obratle na vyššíprocessus spinosus dané oblastiextense vyššího obratle (retroflexe páteře)rr. posteroires (dorsales) nn. spinalium C2-C8,Th1 (Th2,Th11),L1-5a,b) nekonstantní
mm. intertransversariia) mm. intertransversarii mediales lumborum - mezi processus transversi Th10-L1 b) mm. intertransversarii thoracis - processus accessorius na Ll-L5 c) mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis - mezi processus transversii C1-Th1 (7 párů) krabiálně z nižšího na vyšší obratela,b) viz začátek c) processus mamillaris vyššího obratlelateroflexe vyššího obratle na tiutéž stranurr. posteriores (dorsales) nn. spinalium ???b+c) nekonstantní
mm. intertransversarii anteriores cervicisprocessus transversii C1-Th1 (7 párů)kraniálně z nižšího na vyšší obratelviz začáteklateroflexe krční páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1
mm. intertransversarii posteriores laterales cervicismezi processus transversi C1-Th1(7 párů) kraniálně z nižšího na vyšší obratelviz začáteklateroflexe krční páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1
mm. intertransversarii laterales lumboruma) partes dorsales - processus accessorius L2-L5 b) partes ventrales - processus costalis L2-L5kraniálně z nižšího na vyšší obratela) processus costalis L1-L4 b) processus costalis L1-L4lateroflexe bederní páteřerr. anteriores (ventrales) nn. spinalium L1-L5
Svaly >> muscules - english >> svaly hrudníku
m. pectoralis majora) pars clavicularis - mediální část claviculy b) pars sternocostalis - ventrální strana sterna a přilehlé části chrupavek 1.-6. žebra, přední část 6. žebra c) pars abdominalis - kraniální část aponeurosis m. obliqui abdominis externisnopce jednotlivých částí svalu se kříží - pars clavicularis se upíná ventrálně a distálně, pars abdominalis dorsálně a proximálně (vzniká dojem otočení šlachy o 180°)crista tuberculi majoris humeria)ventrální flexe paže b)addukce a vnitřní rotace paže a-c)zdvihá hrudník (žebra) při fixované končetině a+b) n. pectoralis lateralis (kromě pars manubrialis) b+c) n. pectoralis medialis (+ pars manubrialis)- pomocný sval vdechový - dolní okraj svalu tvoří plica axillaris anterior variace: m. chondroepitrochlearis - zvláštní svalové snopce běžící podél septum intermusculare brachii medialena epicondylus medialis humeri m. sternalis - přídatné snopce na ventrální straně svalu (5%)
m. transversus thoracisdolní třetina sterna, processus xiphoideus, cartilago costae 4.-7. (sternální okraje)vějířovitě laterálně až kraniálněcartilago costae 2.-6.stahuje žebrann. intercostales 1.-6.pomocný výdechový sval
m. pectoralis minor3.-5. žebro laterálně od chrupavek (často 2.-4.)processus coracoideus scapulaetáhne a rotuje lopatku (a tím rameno) dopředu a dolů, rotuje kloubní jamku dopředun. pectoralis medialis (n. pectoralis lateralis)pomocný vdechový sval
m. subclaviuscosta prima (kraniální část v místě připojení chrupavky)sulcus musculi subclavii (corporis claviculae)stahuje klíční kost (rameno) dolů a dopředu přitlačuje klíční kost v art. sternoclavicularis při fixované končetině zdvihá 1. žebron. subclaviusvelmi slabý pomocný sval vdechový
m. serratus anterior8-10 zubů na 1.-9. žebru (poslední se střídají se zuby m. obliquus abdominis externus)margo medialis scapulae, angulus inferior scapulaepřitlačuje lopatku k hrudníku vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu při fixované lopatce zdvihá žebran. thoracicus longuspomocný sval vdechový
mm. levatores costaruma) mm. levatores costarum breves (12 svazků) - processus transversus C7-Th11 b) mm. levatores costarum longi (4 svazky) - společně se 4 dolními mm. levatores c. breves laterokaudálněa) mezi tuberculum a angulus costae kaudálnějšího žebra b) mezi tuberculum a angulus costae o 2 žebra kaudálnějizdvihají žebrarr. dorsales ramorum posteriorum nn. spinalium Th1-12
mm. intercostales externi11 párů - dolní okraj po celé délce žebra mezi tuberculum costae a přechodem žebra v chrupavkukaudálněhorní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahuzdvihají žebra - vdechové svalynn. intercostales 1.-11.v oblasti cartilago costae je zastupuje membrana intercostalis externa
mm. intercostales interni11 párů - sulcus costae po celé délce žebra od sterna po angulus costaekaudálněhorní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahučást mezi chrupavkami - vdechové svaly část mezi kostmi - výdechové svalynn. intercostales 1.-11.v oblasti mezi angulus costae a páteří je zastupuje membrana intercostalis interna ventrálně od průběhu nervově-cévních svazků
mm. intercostales intimidorsálně od sulcus costaekaudálně vnitřní strana kaudálnějšího žebranejasná - synergisté mm. intercostales interninn. intercostales 1.-11.často chybějí v horní hrudní oblasti dorzálně od průběhu nervově-cévních svazků
mm. subcostalesvnitřní strana žebra při anglus costaekaudálněvnitřní strana kaudálnějšího žebra (nebo ob jedno další)nejasná - synergisté mm. intercostales interni nn. intercostales 1.-11.často chybějí v horní hrudní oblasti
diaphragmaa) pars lumbalis - laterální snopce na ligamentum arcuatum mediale et laterale mediální snopce na lig. longitudinale anterius (crus dextrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-3, crus sinistrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-2) b) pars costalis - vnitřní plocha 7.-12. žebra a jejich chrupavek (střídá se se začátky m. transversus abd.) c) pars sternalis - vnitřní plocha processus xiphoideusa+b)kraniálně, poté horizontálně ke šlašitému středu c) dorzálně (=horizontálně)centrum tendineum diaphragmatishlavní vdechový sval - klenby se oplošťují a klesají, střed nemění svoji polohu n. phrenicusmezi částmi bránice jsou 2 šlašitá políčka - trigonum lumbocostale et sternocostale lig. arcuatum medianum je spojení crus dx. et sin. kolem hiatus aorticus otvory pro průchody jednotlivých struktur jsou tvořeny křížením vláken
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi interossei >> dorsální vrstva
mm. interossei dorsales I-IV4 svaly, každý dvěma hlavami od obou stran metakarpů přivrácených do mezikostní štěrbinyaponeurosis dorsalis manus basis phalangis proximalis digiti: I - radiální strana 2. prstu II - radiální strana 3. prstu III - ulnární strana 3. prstu IV - ulnární strana 4. prstu flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. rozevírají vějíř prstůn. ulnaris (r. profundus)- osa funkce svalů prochází 3. prstem, jejich úpony jsou upraveny symetricky k ní - mezi hlavami mm. interosseus dorsalis I. prochází do dlaně a. radialis
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi interossei >> palmární vrstva
mm. interossei palmares I-III3 svaly v 2.-4. mezikostním prostoru na stranách corpus metacarpi přivrácených ke 3. metakarpu: I - ulnární strana 2. metacarpu II - radiální strana 4. metacarpu III - radiální strana 5. metacarpu aponeurosis dorsalis manus basis phalangium proximalium: I - ulnární okraj 2. prstu II - radiální okraj 4. prstu III - radiální okraj 5. prstu flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. svírají vějíř prstůn. ulnaris (r. profundus)osa funkce svalů prochází 3. prstem
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> musculi lumbricales
mm. lumbricales I.-IV.na šlachách m. flexor digitorum profundus v intermetakarpálních prostorech (I - radiální strana šlachy k ukazováku II až IV - na obou šlachách přilehlých k příslušnému intermetakarpálnímu prostoru)podél radiálního okraje metakarpofalagových kloubůradiální okraj aponeurosis dorsalis příslušného prstu (2.-5.) radiální okraj basis phalgis proximalis příslušného prstu (2.-5.) flexe v art. metacarpophalangeae extense v art. interphalangeae prox. et dist. uklánějí prsty k palciI. a II. - n. medianus III. a IV. - n. ulnaris (r. profundus)
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> skupina malíková
m. palmaris brevisulnární okraj palmární aponeurosy a ulnární část retinaculum mm. flexorumkůže hypothenarubezvýznamná (při stahu vznikájí jamky a prohlubuje se žlábek v dlani)n. ulnaris (r. superficialis)kožní sval
m. abductor digiti minimios pisiforme (ligamentum pisohamatum, šlacha m. flexor carpi ulnaris)mediální strana basis phalangis proximalis quintiabdukce malíkun. ulnaris (r. profundus)
m. flexor digiti minimi brevishamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorumulnární strana basis phalangis proximalis quintiflexe malíkun. ulnaris (r. profundus)mezi začátek m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi bravis je štěrbina pro r. palmaris profundus a. ulnaris a r. profundus n. ulnaris
m. opponens digiti minimihamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorumcelá ulnární strana metacarpus quintusoposice malíkun. ulnaris (r. profundus)sval je ukryt pod m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi brevis
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ruky - musculi manus >> skupina palcová
m. abductor pollicis breviseminentia carpi radialis (tuberculum ossis scaphoidei a laterální část retinaculum mm. flexorum)radiální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radialeabdukce palcen. medianus
m. flexor pollicis brevisa) caput superficiale - eminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii, laterální část retinaculum mm. flexorum) b) caput profundum - os trapezoideum, os capitatum (ligg. intercarpalia palmaria) obě hlavy se spojují v jeden úponlaterální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radialeflexe v art. metacarpophalangeaa) n. medianus b) n. ulnaris (r. profundus)mezi oběma hlavami běží šlacha m. flexor pollicis longus a rozděluje svaly thenaru na 2 inervační zóny (laterální z n. medianus, mediální z n. ulnaris)
m. opponens polliciseminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii + laterální část retinaculum mm. flexorum)crista m. opponentis pollicis na radiálním okraji 1. metakarpuoposice a flexe palcen. medianus sval je ukryt pod m. abductor pollicis brevis
m. adductor pollicisa) caput obliquum - os capitatum, os trapezoideum, base 2. a 3. metakarpu, ligg. intercarpalia palmaria b) caput transversum - corpus metacarpi tertii (distální 2/3)mediální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum ulnareaddukce palcen. ulnaris (r. profundus)
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> zadní skupina >> hluboká vrstva
m. abductor pollicis longusprostřední 1/3 dorsální plochy radia, ulny a membrana interossea antebracii šlacha přebíhá oba mm. extensores carpi radiales vagina tendinis mm. abductoris longi et extensoris pollicis brevis, pod retinaculum mm. extensorum úponová šlacha se štěpí - radiální strana basis metacarpi primi - os trapeziumabdukce v art. carpometacarpalis prima (abdukce palce) radiální dukce n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis brevisdorsální plochy radia, membrana interossea v prostřední 1/3 předloktí , distálnš od začátku m. abductor pollicis longusve vagina tendinis mm. abductoris longi et extensoris pollicis brevis, pod retinaculum mm. extensorumdorsální plocha phalanx proximalis pollicisextense a abdukce v art. metacarpophalangea (extense a abdukce palce) n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. abductor pollicis longus venrálně ohraničuje foveola radilis
n. extensor pollicis longusprostřední 1/3 dorsální plochy ulny a membrana interossea distálně od začátku m. abductor pollicis longusve vagina tendinis m.e.p.l. pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana basis phlalangis distalis pollicisextense v art. interphalangea, metacarpophalangea et carpometacarpalis addukce v art. carpometacarpalis při abdukovaném palcin. radialis (r. profundus)
m. extensor indicisprostřední 1/3 dorsální plochy ulny a membrana interossea antebrachii distálně od začátků mm. extensores pollicisvagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis, pod retinaculum mm. extensorumpřes aponeurosis dorsalis manus na bases phalangum medium et distalium digiti secundiextense v art. interphlalngeae prox. et dist., metacarpophalangea (extense 2. prstu) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus)společná šlachová pochva s m. extensor digitorum
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> zadní skupina >> povrchová vrstva
m. extensor digitorumepicondylus lateralis humerištěpí se na 4 šlachy pro 2.-5. prst ve vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis, pod retinaculum mm. extensorumaponeurosis dorsalis manus dorsální strana bases phalangum medium et distaliumextense v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangeae (extense prstů) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus)- na hřbetu ruky jsou šlachy propojeny pomocí connexus intertendinei - společná šlachová pochva s m. extensor indicis
m. extensor digiti minimiepicondylus lateralis humeripo ulnárním okraji m. extensor digitorum ve vagina tendinis m.e.d.m. pod retinaculum mm. extensorumaponeurosis dorsalis manus digiti quinti (bases phalangum medium et distalium)extense v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangea quinta (extense 5. prstu) dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky)n. radialis (r. profundus) úponová šlacha se štěpí ve dvě a splývá se šlachou m. extensor digitorum v dorsální aponeurose 5. prstu
m. extensor carpi ulnarisa) caput humerale - epicondylus lateralis humeri b) caput ulnare - margo posterior ulnae (společný aponeurotický začátek s m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus)ulnárí strana předloktí ve vagina tendinis m.e.c.u. pod retinaculum mm. extensorumhrbolek na dorsální straně baze 5. metakarpu dorsální flexe v art. radiocarpalis (dorsální flexe ruky) ulnární dukcen. radialis (r. profundus)
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> laterální skupina >> hluboká vrstva
m. supinatora) povrchová vrstva - epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale laterale, lig. annulare radiib b) hluboká vrstva - crista musculi supinatorislaterálně a proximálně od tuberositas pronatoria radiisupinace předloktín. radialis (n. interosseus anterbrachii posterior)obě vrstva odděluje canalis supinatorius pro n. radialis a a. recurrens radialis
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> laterální skupina >> povrchová vrstva
m. brachioradialisdistální třetina margo lateralis humeriradiální okraj předloktíprocessus styloideus radiiflexe v art. cubiti pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (r. profundus)
m. extensor carpi radialis longusmargo latralis humeri nad epicondylus lateralis humeriradiální okraj předloktí ve vagina tendinum mm. extensorum radialium pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana baze 2. metakarpudorsální flexe v art. radiocarpalis radiální dukce pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (r. profundus) společná šlachová pochva s m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi radialis brevisepicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale lateraleradiální okraj předloktí ve vagina tendinum mm. extensorum carpi radialium pod retinaculum mm. extensorumdorsální strana baze 3. metakarpudorsální flexe v art. radiocarpalis radiální dukce ruky pronace při flektovaném předloktí supinace při extendovaném předloktín. radialis (n. interosseus antebrachii posterior)společná šlachová pochva s m. extensor carpi radialis longus
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> čtvrtá vrstva
m. pronator quadratusdistální čtvrtina facies anterior ulnaeběží napříč předloktímdistální čtvrtina facies anterior radiipronace předloktín. medianus (n. interosseus anterior)
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> třetí vrstva
m. flexor digitorum profundusfacies anterior ulnae a membrana interosea, mezi úponem m. brachialis a proximálním okrajem m. pronator quadratusštěpí se na 4 šlachy ve vagina communiss tendinum mm. flexorum krze canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze chiasma tendinumbasis phalangis distalis 2.-5. prstuflexe v art. interphalangeae distales flexe v art. interphalangeae proximales flexe v art. metacarpophalangeae flexe v art. radiocarpalis 2 šlachy pro 2. a 3. prst - n. medianus 2 šlachy pro pro 4. a 5. prst - n. ulanris
m. flexor pollicis longusfacies anterior radii a přilehlá membrana interossea antebrachii (mezi úponem m. pronater teres a začátkem m. pronator quadratus)ve vagina tendinis m.f.p.l. skrze canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze štěrbinu mezi hlavami m. flexor pollicis brevispalmární strana basis phalangis distalis pollicisflexe v art. interphalangea pollicis flexe v art. metacarpophalangea prima flexe v art. radiocarpalisn. medianus v 5% případů přídatné caput humerale (od epicondylus medialis humeri)
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> druhá vrstva
m. flexor digitorum superficialisa) caput humeroulnare - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") - lig. collaterale ulnare - tuberositas ulnae b) caput radiale - podél tuberositas pronatoriaštěpí se na 4 šlachy ve vagina communis tendinum mm. flexorum skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorumkaždá ze 4 šlach se rozvidlí a připojí se z boků na basis phalangis mediae 2.-5. prstu (chiasma tendinum)flexe v art. interphalangeae proximales flexe v art. metacarpophalangeae flexe v art. radiocarpalis (flexe v art. cubiti)n. medianus štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus a vasa brachialia společná šlachová pochva s m. flexor digitorum profundus
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly předloktí - musculi antebrachii >> přední skupina >> první vrstva
m. pronator teresa) caput humerale - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare) b) caput ulnare - processus coronoideus ulnae a+b) tuberositas pronatoria uprostřed laterální strany radiapronace předloktí pomocná flexe v art. cubitin. medianus štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus
m. flexor carpi radialisepicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare")ve vagina tendinis m.f.c.r. skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum skrze žlábek na os trapeziumbaze 2. a 3. metakarpuflexe v art. cubiti radiální dukce flexe v art. radiocarpalisn. medianus
m. palmaris longusepicondylus medialis humer ("caput commune ulnare")ventrálně od canalis carpiaponeurosis palmaris, retinaculum flexorumflexe v art. radiocarpalis napíná palmární aponeurosu pomocná flexe v art. cubitin. medianus probíhá přes retinaculum musculorum flexorum chybí v 15% případů
m. flexor carpi ulnarisa) caput humerale - epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") b) caput ulnare - olecranon + dorsální hrana ulnya+b) os pisiforme (pomocí lig. pisohamatum na hamulus ossis hamati) (pomocí lig. pisometacarpale na basi 5. metacarpu)flexe v art. cubiti flexe v art. radiocarpalis ulnární dukcen. ulnarisos pisiforme je sesamská kost v úponové šlaše svalu štěrbinou mezi hlavami probíhí n. ulnaris
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly paže - musculi brachii >> zadní skupina
m. triceps brachiia) caput longum - tuberculum infraglenoidale b) caput laterale - zadní plocha humeru proximálně od sulcus nervi radialis c) caput mediale - zadní plocha humeru distálně od sulcus nervi radialisa-c) olecranona-c) extense v art. cubiti a) dorsální flexe v art. humeri addukcen. radialis mezi caput mediale a leterale je kanálek pro n. radialis a vasa profunda brachii
m. anconaeusepicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale lateraleolecranon distálně od hlavního úponu m. triceps brachiiextense v art. cubiti hluboké snopce brání uskřinutí kloubního pouzdran. radialis
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly paže - musculi brachii >> přední skupina
m. biceps brachiia) caput longum - tuberculum supraglenoidale b) caput breve - processus coracoideus scapulaea) skrze dutinu ramenního kloubu a sulcus intertubercularis- tuberositas radii - pomocí aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosus) na povrchovou fascii ulnární strany předloktí = laccertus fibrosusa+b) ventrální flexe a supinace v art. cubiti a) abdukce v art. humeri, přitlačuje hlavici humeru do kloubní jamky b) ventrální flexe a addukce v art. humerin. musculocutaneus tendo capitis longi m. bicipitis brachii rozděluje svaly ramenního kloubu savly na vnitří a zevní rotátory
m. coracobrachialisprocesus coracoideus scapulaedistální třetina crista tuberculi minoris addukce a ventrální flexe v art. humerin. musculocutaneus n. musculocutaneus proráží svalem
m. brachialispřední plocha humeru od tuberositas deltoidea až k pouzdru kloubu loketníhomutuberositas ulnaeflexe v art. cubitin. musculocutaneus
Svaly >> muscules - english >> svaly horní končetiny >> svaly ramenní a lopatkové
m. deltoideusa) pars spinalis - zevní dvě třetiny spina scapulae b) pars acromialis - acromion c) pars clavicularis - zevní třetina klavikulytuberositas deltoidea humeria-c) abdukce v art. humeri, přitlačuje caput humeri do jamky a) dorzální flexe v art. humeri c) ventrální flexe v art. humerin. axillaris
m. supraspinatusfossa supraspinata scapulaetuberculum majus humeriabdukce a zevní rotace v art. humerin. supracapularissoučást "rotátorové manžety"
m. infraspinatusfossa infraspinata scapulaetuberculum majus humerizevní rotace a addukce v art. humerin. suprascapularis součást "rotátorové manžety"
m. teres minorkraniální 2/3 margo lateralis scapulaetuberculum majus humeri (collum chirurgicum)zevní rotace a addukce v art. humerin. axilaris (+ větévky n. suprascapularis)součást "rotátorové manžety"
m. teres majordolní 2/3 margo lateralis scapulae až po angulus inferior scapulaecrista tuberculi minorisaddukce, vnitřní rotce a dorzální flexe paže v art. humerin. subscapularis (inferior)úponová šlacha splývá se šlachou m. latissimus dorsi
m. subscapularislineae musculares facies costalis scapulaetuberculum minus humerivnitřní rotace a addukce v art. humerinn. subscapulares (sup., inf.)součást "rotátorové manžety"
Svaly >> muscules - english >> svaly krku
platysmafascia pectoralis et deltoideapřebíhá klavikulu a mandibuludolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis),podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris)ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku, stahuje ústní koutek a dolní čelistr. colli n. facialispstčední snopce se kříží pod protuberantia menti, chybí ve střední dolní části krku
m. sternocleidomastoideushorní okraj přední části manubrium sterni (mediálná část) horní plocha extremitas sternalis claviculae (laterální část)processus mastoideus, laterální část linea nuchalis superioruklání hlavu na stejnou stranu a rotuje na opačnou (jednostranná kontrakce) předsunuje a předklání hlavu (oboustranná kontrakce), zadní snopce zaklánějí hlavun. accessorius a přídatná vlákna z C2-4pomocný inspirační sval
m. scalenus anteriortuberculum anterius processus transversi C3-6tuberculum m. scaleni anteriorisflexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 1. žebro kraniálně rr. venterales nn. cervicalium C4-6pomocný sval inspirační po jeho přední straně sestupuje n. phrenicus
m. scalenus mediustuberculum posterius processus transvesri C3-7, processus transversus C2,(C1)costa prima mezi sulcus a. subclaviae a tuberculum costae flexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 1. žebro kraniálně rr. ventrales nn. cervicalium C3-C8pomocný sval inspirační
m. scalenus posteriortuberculum posterius processus transversi C5-7 (C4-6)costa secunda dorsálně od tuberositas m. serrati ant.flexe krční páteře (oboustranná kontrakce) lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce) táhne 2. žebro kraniálně rr. ventrales nn. cervicalium C(6)7-8pomocný inspirační sval
m. longus capitistuberculum anterius processus transversi C3-6pars basilaris ossis occipitalis laterálně od tuberculum pharyngeumflexe (a mírná lateroflexe) hlavyrr. ventralis nn. cervicalium C1-3
m. longus collia) dolní šikmá část - přední plocha těl obratlů Th1-3 b) horní šikmá část - tuberculum anterius processus transversi C3-5 c) přímá část - přední plocha těl obratlů C5-Th3 a) tuberculum anterius processus transversi C5-6 b) tuberculum aterius atlantis c) přední plocha těl obratlů C2-4a-c) flexe krční páteře(při oboustranné kontrakci) a lateroflexe krční páteře (jednostranná kontrakce) a) rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce) b) rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)rr. ventrales nn. cervicalium C2-6
m. rectus capitis anteriorpřední plocha massa lateralis a processus transvesus atlantispars basilaris ossis occipitalis dorsolaterálně od tuberculum pharyngeumflexe hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe hlavy (při jednostranné kontrakci)r. ventralis n. cervicalis C1
m. rectus capitis lateralishorní plocha processus transversus atlantisprocessus jugularis ossis occipitalislateroflexe hlavyr. ventralis n. cervicalis C1
m. scalenus minimuspřední okraj processus transversus C7ve fissura scalenorum mezi a. subclavia a plexus brachialisvnitřní okraj costa prima dorsálně od sulcus a. subclaviae a cupula pleuraenapíná cupulu pleuraer. ventralis n. cervicalis C7vyskytuje se v 50% případů
Svaly >> muscules - english >> svaly krku >> Musculi suboccipitales
m. rectus capitis posterior majorprocessus spinosus axislaterální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní)extense hlavy (oboustraná kontrakce), lateroflexe a rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. rectus capitis posterior minortuberculum posterius atlantismediální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní až foramen occ. magnum)extense hlavy (oboustraná kontrakce) lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. obliquus capitis superiorhorní plocha processus transverus atlantismezi linea nuchalis superior a inferior (lat. od m. semispinalis capitis)extense hlavy (oboustranná kontrakce) lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce)n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
m. obliquus capitis inferiorprocessus spinosus axisdolní plocha processus transversus atlantisrotace hlavy na stejnou stranun. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Svaly >> muscules - english >> svaly krku >> Musculi infrahyoidei
m. thyrohyoideuslinea obliqua cartilaginis thyroideaecornu majus ossis hyoideistahuje jazylku při fixovaném hrtanu zdvihá hrtan při fixované jazylce (např. při zpěvu vysokých tónů)r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)odštěpené snopce sestupující z jazylky se mohou upínat na glandula thyroidea jako m. levator glandulae thyroideae
m. sternohyoideusdorzální strana extremitas sternalis claviculae, lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sternimediokraniálně, oba svaly konvergujíkaudální okraj corpus ossis hyoideistahuje jazylkuansa cervicalis (profunda) C1-3
m. sternothyroideusdorzální strana manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus) a cartilago costae primaelaterokraniálně, v dolní polovině je spojen s druhostranným a pak oba divergujílinea obliqua cartilaginis thyroideaestahuje hrtan dolů (naoř. při zpěvu nízkých tónů)ansa cervicalis (profunda) C1-3
m. omohyoideusa) venter inferior - margo superior scapulae při incisura scapulae (popř. lig. transversum scapulae superius)mediokraniálně, mezi obě bříška je vložená šlacha v místech dorzálního křížení s m. sternocleidomastoideus při v. jugularis internab) venter superior - dolní okraj corpus ossis hyoideistahuje jazylku napíná krční fascii a znemožňuje její uvolńování při pohybecha) ansa cervicalis (profunda) C2-3 b) ramus superior ansae cervicalis C1fixován pomocí lamina pretrachealis fasciae cervicalis ke klíční kosti a 1. žebru
Svaly >> muscules - english >> svaly krku >> Musculi suprahyoidei
m. digastricusa) venter posterior - incisura mastoidea ossis temporalisv. posterior přechází přes aponeurotickou šlachu ve venter anterior, část snopců se upíná na corpus ossis hyoideib)venter anterior - fossa digastrica mandibulaedepresse mandibuly elevace jazylkya) r. digastricus n. facialis b) n. mylohyoideus n. mandibularisdiploneurální sval aponerotická šlacha prochází vidličkou úponu m. stylohyoideus nejvariabilnější sval těla (souvislost s rozvojem řeči)
m. stylohyoideusprocessus styloideus ossis temporalispřed úponem se vidličnatě štěpícorpus ossis hyoideitáhne jazylku dorsokraniálněr. stylohyoideus n. facialisrozvidleným úponem probíhá aponeurotická šlacha mezi bříšky m. digasticus
m. mylohyoideuslinea mylohyoidea mandibulaerovnoběžně kaudálně pod m. geniohyoideuspřední plocha corpus ossis hyoidei raphe mylohyoidea - spojuje se s druhostranným svalemzdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule stahuje mandibulu při fixované jazylce zdvihá dno ústnín. mylohyoideus (n. mandibularis)tvoří pružné dno úst raphe mylohyoidea = vazivový proužek rozepjatý mezi spina mandibulae a corpus ossis hyoidei
m. geniohyoideusspina mentalis inferiorrovnoběžně kraniálně nad m. mylohyoideuspřední plocha corpus ossis hyoideizdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule stahuje mandibulu při fixované jazylce zdvihá dno ústnír. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)
Svaly >> muscules - english >> svaly hrtanu
m. cricothyroideusa) pars recta b) pars obliqua obě společně na zevní ploše arcus cartilaginis cricoideae a) zadní plocha dolní části lamina cartilaginis thyroideae b) přední plocha cornu inferius cartilaginis thyroideaenapíná hlasivkové vazy překlopení štítné chrupavky vpředr. externus n. laryngei superioris (n. vagus)jediný sval zásobený z n.laryngeus sup.
m. cricoarytenoideus lateralishorní okraj zevní plochy zadní části arcus cartilaginis cricoideaešikmo dorsálněprocessus muscularis cartilaginis aryteniodeaemediální rotace cartilago arytenoidea, addukce hlasových vazů - zavírá hlasivkovou štěrbinun. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. vocalisvnitřní plocha lamina cartilaginis thyroideae, laterálně od úponu ligamentun vocalelaterálně podél ligamentum vocaleprocessus vocalis et fovae oblonga cartialginis arytenoideaepovolují zadní část hlasivkových vazů (přední zůstává napnutá)n. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. thyroarytenoideusa) m. thyroarytenoideus - zadní plocha lamina cartilaginis thyroideae laterálně od m. vocalis, ligamentum cricothyroideum b) pars thyroepiglotticadorsokraniálně, leží laterálně od m. vocalisa) laterální bok processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) laterální okraj epiglottisa) povoluje hlasivkové vazy, rotuje mediálně cart. arytenoidea a addkujue hlasivkové vazy b) roztahuje plicae aryepiglotticae a rozšiřuje vstup do hrtanun. laryngeus reccurens (n. vagus)
m. cricoarytenoideus posteriorzadní plocha lamina cartilaginis cricoideaelaterokraniálně zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideaerotuje laterálně a táhne vzad cartilago arytenoidea - otevírá hlasivkovou štěrbinu a napíná vazy hlasivkovén. laryngeus reccurens (n. vagus)jako jediný sval rozšiřuje hlasivkovou štěrbinu
m. arytenoideus obliquusa) m. arytenoideus obliquus - zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) pars aryepiglottica - apex druhostranné cartilago arytenoidea mediokraniálně (svaly obou stran se kříží)a) apex cartilaginis arytenoideae protilehlé strany b) laterální okraj epiglottis, ligamentum thyroepiglotticuma) addukce plicae aryepiglotticae b) přitahují cart. arytenoidea k epiglottis a zužují vstup do hrtanun. laryngeus reccurens (n. vagus)b) podmiňuje ve sliznici plica aryepiglottica
m. arytenoideus transversuszadní plochy processus musculares cartilaginum arytenoidarumpříčněnepárový sval mezi oběma hlasivkovými chrupavkamipřibližuje obě cratilagines arytenoideae, a tím zužuje zadní část hlasivkové štěrbinyn. laryngeus reccurens (n. vagus)
Svaly >> muscules - english >> svaly hltanu
m. constrictor pharyngis superiora) pars pterygopharyngea - hamulus pterygoideus, lamina medialis processus pterygoidei b) pars buccopharyngea - raphe pterygomandibularis c) pars mylopharyngea - zadní část linea mylohyoidea d) pars glossopharyngea - laterální okraj jazyka (m. transversus linguae) obkružuje hltanraphe pharyngis, tuberculum pharyngeum ossis occipitalisstahuje hltan, a tím sousto do jícnu, kraniální část brání vnimnutí potravy do dutiny nosní r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)svazek vláken odstupuje ze svěrače a připojuje se laterálně od m. levator veli palatini k horní ploše aponeurosis palatini a podmiňuje ve sliznici při zvednutém měkkém patře "Passavantův val", jenž uzavírá při polykání nosohltan
m. constrictor pharyngis mediusa) pars chondropharyngea - cornu minus ossis hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum b) pars ceratopharyngea - cornu majus ossis hyoideivějířovitě se rozbíháraphe pharyngisstahuje hltan, a tím sousto do jícnur. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
m. constrictor pharyngis inferiora) pars thyropharyngea - cornu inferius cartilaginis thyroideae b) pars cricopharyngea - strana cartilago cricoideavějířovitě se rozbíháraphe pharyngisstahuje hltan, a tím sousto do jícnur. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) r. externus n. laryngei sup. (n. vagus)
m. stylopharyngeusprocessus styloideus ossis temporalisventrokaudálně stěna hltanu mezi m. constrictor pharyngis superior et medius, některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroideazdvihá hltan při polykání a řečin. glossopharyngeus (r. musculi stylopharyngei)
m. salpingopharyngeusdolní plocha cartilago tubae auditivae při jejím ostium pharyngeumsplývá s m. palatopharyngeuszdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykánír. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)vyzdvihuje stejnojmenou řasu v hltanu
m. palatopharyngeusa) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatinaoba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojujízadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanuzdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patror. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus
Svaly >> muscules - english >> svaly patra
m. levator veli palatini- facies inferior partis petrosae ossis temporalis (ventrálně od apertura externa canais carotici) - spodní okraj cartilago tubae auditivaemediokaudálněmediální třetina dorsální části aponeurosis palatinazdvihá a táhne vzad měkké patro přitlačuje měkké patro ke stěně hltanu při polykání a uzavírá vstup do nosohltanur. pharyngeus n. vagi
m. tensor veli palatinifossa scaphoidea ossis sphenoidalis spina ossis sphenoidalis lamina membranacea cartilaginis tubae auditivaekaudálně, mediálně zahýbá v sulcus hamuli pterygoideidorsální plocha aponeurosis palatinazdvihá a poté napíná měkké patro rozšiřuje ostium pharyngeum tubae auditivaen. musculi tensoris veli palatini (n. mandibularisv sulcus hamuli pterygoidei je pod šlachu vložena malá bursa m. veli palatini
m. uvulaespina nasalis posterior, dorsální plocha aponeurosis palatinatunica mucosa uvulaezdvihá a zkracuje čípekr. pharyngeus n. vagi
m. palatoglossusdolní plocha aponeurosis paltinalaterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatinajayzk, mezi vlákna m. transvesus linguaezdvihá kořen jazyka přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanur. pharyngeus n. vagivytváří ve sliznici arcus palatoglossus
m. palatopharyngeusa) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini, hamulus pterygoideus b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatinaoba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojujízadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanuzdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patror. pharyngeus n. vagipodmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus
Svaly >> muscules - english >> svaly jazyka
m. genioglossusspina mentalis superiorvějířovitě se rozbíhá dozadu a dolůcorpus ossis hyoidei septum linguae po celé délce stěna hltanu (m. constrictor pharyngis medius)táhne jazyk vpřed a dolů (při oboustranné kontrakci) přetahuje na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) n. hypoglossus
m. hyoglossusa) m. chondroglossus - cornu minus ossis hyoidei b) m. ceratoglossus - corpus a cornu majus ossis hyoidei oba svaly jsou odděleny průběhem m. genioglossusjazyktáhne jazyk dolů a dozadun. hypoglossus
m. styloglossusprocessus styloideus, ligamentum stylomandibulareventrokaudálnějazyk (mezi vlákna m. hyoglossus)táhne jazyk nahoru a dozadun. hypoglossus
m. palatoglossus dolní plocha aponeurosis palatina laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina jayzk (mezi vlákna m. transvesus linguae) zdvihá kořen jazyka přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanuX r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
m. longitudinalis superiorod submukosy jazyka u epiglottis, septum linguaebliíže k dorsum linguae, podélná a šikmá vláknaokraje jazykazkracuje jayzk, zdvihá hrot a okraje (tvoří "ruličku")n. hypoglossus
m. longitudinalis inferiorod kořene ke hrotu, část vláken z corpus ossis hyoideimezi m. genioglossus a m. hyoglossussplývá s m. styloglossuszkracuje jazyk a táhne hrot dolůn. hypoglossus
m. transversus linguaeseptum linguaelaterálněokraj jazyka, splývá s m. palatopharyngeuszužuje a prodlužuje jazykn. hypoglossus
m. verticalis linguaedorsum linguaekaudálněfacies inferior linguaeoplošťuje, rozšiřuje a prodlužuje jazykn. hypoglossuspřevládá v hrotu jazyka
Svaly >> muscules - english >> svaly ucha
m. helicis majorspina heliciskraniálněpřední okraj helixu před ohybemnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. helicis minorpokrývá crus helicisšikmýnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. tragicuskryje ventrální plochu lamina tragikaudálněnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. pyramidalis auriculaeojedinělě se vyskytující svalová vlákna odštěpená od m. tragicus míří na spina helicis
m. transversus auriculaeeminentia conchaepřebíhá na dorzolaterální ploše boltce fossa antheliciseminentia scaphaenepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. obliquus auriculaeeminentia conchaepřebíhá na dorzolaterální straně boltce přes sulcus cruris heliciseminentia fossae triangularisnepatrné pohyby boltcer. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)rudimentární
m. antitragicusantitraguspřes incisura terminalis auriculaecauda helicisnepatrné pohyby boltcerr. temporales n. facialisrudimentární
m. tensor tympanisemicanalis m. tensoris tympani tubae auditivae, cartilago tubae auditivae, přilehlá část ala major o. sphenoidalislaterálně zahýbá kolem processus cochleariformismanubrium malleivtahuje a napíná bubínek, a tím vtlačuje třmínek do fenestra vestibulin. musculi tensoris tympani (n. mandibularis)reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek
m. stapediusv dutině emninetia pyramidalis (paries mastoideus cavitaits tympani)otvorem ve vrcholu vyvýšeninyzadní plocha krčku třmínkuvytahuej třmínek z fenestra vestibulin. stapedius (n. facialis)reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek
Svaly >> muscules - english >> svaly oka
m. rectus superioranulus tendineus communisventrolaterálněskléra oční koule za horním okrajem rohovkyotáčí oční kouli mediokraniálněr. superior n. oculomotorii
m. rectus inferioranulus tendineus communisventrolaterálněslkéra oční koule za dolní okraj rohovkyotáčí oční kouli mediokaudálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus medialisanulus tendineus communisskléra oční koule za mediální okraj rohovkytáhne oční kouli mediálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus lateralisanulus tendineus communisskléra oční koule laterálně za rohovkoutáhne oční kouli laterálněn. abducenslacertus m.r.l. = část pochvy svalu upevňuje oční kouli k laterální stěně očnice
m. obliquus superior(anulus tendineus communis), tělo kosti klínovéventrálně, ohýbá se kolem spina trochlearis (vagina tendinis) a míří dorzolaterálněskléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokaudálněn. trochlearis
m. obliquus inferiorfacies orbialis maxillae laterálně od crista lacrimal posterior a canalis nasolacrimalisdorsolaterálně mezi dnem očnice a m.rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulískléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokraniálněr. inferior n. oculomotorii
m. levator palpebrae superioris(anulus tendineus communis), facies orbitalis ale minoris o. sphenoidalis ventromediálně od canalis opticuspod stropem očnicea) lamina superficialis - kůže víčka b) lamina profunda - přední plocha tarsus superior, tuberculum orbitale o. zygomaticizvedá horní víčkor. superior n. oculomotoriidělí slznou žlázu na pars orbitalis (horní) a palpebralis (dolní)
m. orbitalispřekrývá fissura orbitalis inferiorudržuje polohu oční koulenn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně koule oční vpadává do očnice (enophtalmus - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. ciliariscalcar sclerae (zesílené vazivo bělimy u sinus sclerae)a) fibrae meridionales - choroidea b) fibrae radiales - vzařují do řasnatého tělesa c) fibrae circulares - obkružují čočku při vnitřním okraji řasnatého tělesa d) (fibrae longitudinales)akomodace do blízka (při kontrakci se uvolní vlákna zonula ciliaris, čočka se samovolně smrští a zaostří do blízka)nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare )hladký sval !!!
m. sphincter pupillaeobkružuje zornici oři margo pupillaris ve stroma iridiscirkulárněmiosann. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare)hladký sval !!!
m. tarsalis superiorkaudální plocha lamina profunda m. levatoris palpebrae sup.horní okraj tarsus superiorpomáhá zdvihat horní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně poklesne horní víčko (ptosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. dilatator pupillaeobkružuje zornici při margo ciliaris ve stroma iridisradiálněmydriasann. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně se zornice zůží převahou m. sphincter pupillae (miosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
Svaly >> muscules - english >> svaly hlavy
m. epicraniusa) m. occipitofrontalis - venter occipitalis - laterální 2/3 linea nuchalis suprema a pars mastoidea ossis temporalis - venter frontalis - ventrální okraj galea aponeurotica b) m. temporoparietalis - laterální okraj galea aponeuroticavšechny části svalu jsou propojeny přes galea aponeuroticaa) v. occipitalis - dorzální okraj galea aponeurotica v. frontalis - povrchová fascie a okolní svaly nad očcicovými oblouky b) chrupavka boltce ušního a podkoží před níma) v. occipitalis - táhne skalp dorzálně v. frontalis - táhne skalp ventrálně, zvadá obočí, vytváří podélné čélní vrásky b) vytahuje boltec nahorua) v.occipitalis - r. occipitalis n. auricaularis posterirosis (n. facialis) v. frontalis - rr. temporales n. facialis b) r. auricularis n. auricaularis posterirosis (n. facialis)
m. procerusfascie na ossa nasalia a cartilagines nasales laterales kraniálně vějířovitěpodkoží v dolní části středu čelatáhne dolů vnitřní okraj obočí, vytváří příčnou vrásku nosurr. zygomatici n. facialis
m. nasalisa) pars transversa - maxilla laterálně od sutura nasomaxillaris (= nad kořenem horního špičáku) b) pars alaris - mediokaudálně od předchozía) aponeurosou na ossa nasalia b) crus laterale cartilaginis alaris majorisa) zužuje nozdry b) rozšiřuje nozdryrr. bucales n. facialis
m. depressor septi nasimaxilla nad prvním řezákempars mobilis septi nasirozšiřuje nozdryrr. buccales n. facialis
m. orbicularis oculia) pars palpebralis - lig. palpebrale med. - pars profunda partis palp. (dříve pars lacrimalis) - crista lacrimalis posterior, fascia lacrimalis b) pars orbitalis - pars nasalis ossis frontalis, processus frontalis maxillae, lig. palpebrale med.a) laterálně v horním a dolním víčku b) laterálně pod a nad okrajem očnicea) lig. palpebrale lat. b) oba svazky se spojí a vytvoří elipsua+b) zužuje a uzavírá oční štěrbinu pars profunda - roztahuje slzný vak a nasává do něj slzyrr. temporales et zygomatici n. facialisfasciculus ciliaris = část pars palpebralis blízko okraje víčka za řasami
m. corrugator superciliios frontale nad sutura nasofrontalislaterokraniálněuprostřed nad okrajem očnicestahuje obočí, vytváří podélné rýhy nad kořenem nosurr. temporales n. facialis
m. depressor superciliisnopce odštěpené z pars orbitalis m. orbicularis oculimediokraniálněkůže při mediálním konci obočístahuje obočírr. temporales n. facialis
m. orbicularis orisa) pars marginalis b) pars labialis (ve rtech) a+b) začínají na processus alveolaris maxillae nad řezáky a vzařují sem snopce z okolních svalůeliptickýlabium superius et inferiusa+b)uzavírá ústní štěrbinu a) svírá rty b) vysunuje sevřené rty vpředrr. buccales et r. marginalis mandibulae n. facialismodiolus anguli oris = místo křížení svalových snopců laterálně od koutku ústního se zvýšeným množstvím vaziva a šlachovitých snopců
m. depressor anguli oristuberculum mentale et linea obliqua mandibulaevějířovitě se zužujemodiolus anguli orisstahuje ústní koutekr. marginalis mandibulae n. facialis
m. transversus mentituberculum mentale mandibulaespojuje se s druhostranným svalem, kaudální okraj splývá s pars labilais platysmatisprohlubuje důlek na braděr. marginalis mandibulae n. facialis jedná se o odštěpené snopce m. depressor anguli oris
m. risoriusfascia massetericaventromediálněmodiolus anguli orisrozšiřuje ústní štěrbinurr. buccales n. facialis
m. zygomaticus majorprocessus zygomaticus o. temporalis (a processus temporalis o. zygomatici)mediokaudálněmodiolus anguli orisvytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchurr. zygomatici n. facialis
m. zygomaticus minoros zygomaticum (blízko sutura zygomaticomaxillaris)mediokaudálnělabium superiusvytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchurr. zygomatici n. facialis
m. levator labii superiorismaxilla pod okrajem očnice nad foramen infraorbitalehorní ret a kůže v oblaati sulcus nasolabialisvythauje a ohrhuje horní ret, prohýbá sulcus nasolabialis v obloukrr. buccales n. facialis
m. levator labii superioris alaeque nasiprocessus frontalis maxillaecartilago alaris major, lat. část horního rturozšiřuje nozdry a zvedá horní retrr. buccales n. facialis
m. depressor labii inferiorislinea obliqua mandibulaemediokraniálnědolní retstahuje a ohrnuje dolní retr. marginalis mandibulae n. facialis
m. levator anguli orisfossa canina na facies anterior maxillae (pod foramen infraorbitale)modiolus anguli oriszdvihá koutek ústní, prohlubuje sulcus nasolabialisrr. buccales n. facialisdříve zvaný m. caninus
m. buccinatorjuga alveolaris processus alveolaris maxillae a mandibuly v rozsahu stoliček, raphe pterygomandibularisprostřední část svalu se dělí na horní a dolní svazek a oba svazky se kříží a míří do opačného rtuhorní a dolní ret, modiolus anguli orispřitlačuje tváře na zuby a dásně, pži žvýkání posouvá potravu mezi stoličky, při otevřených ústech vytlačuje vzduch z dutiny ústní rr. uccales n. facialisbrání uskřinutí tvářové sliznice na povrchu leží dolní část corpus adiposum buccae
m. mentalisjuga alveolaria mandibulase v rozsahu řezákůkůže bradyzdvihá a vysunuje dolní retr. marginalis mandibulae n. facialis
m. massetera) pars superficialis - os zygomatici, arcus zygomaticus (přední plocha) b) pars profunda - arcus zygomaticus (mediální okraj)a) dorzokaudálně b) ventrokaudálněa) dolní část ramus et angulus mandibulae, tuberositas masseterica b) horní část ramus mandibulae, incisura mandibulae a base processus coronoideusa+b) elevace mandibuly a) slabá protrakce mandibuly b) retrakce mandibuly u novorozencůn. massetericus n. mandibularispomáhá kojenci při ssání
m. temporalisfossa temporalis od linea temporalis inferior kaudálněprocessus coronoideus mandibulae, přední okraj ramus mandibulae až k poslední stoličceelevace a retrakce mandibulynn. temporales profundi (n. mandibularis)
m. pterygoideus lateralisa) caput superius - facies et crista infratemporalis alae majoris o. sphenoidalis b) caput inferius - laterální plocha lamina lateralis processus pterygoidei o. sphenoidalisfovea pterygoidea mandibulae, pouzdro čelistního kloubu, discus articularisprotrakce (oboustranná kontrakce) posuny laterlním směrem (jednostranná kontrakce)n. pterygoideus lateralis (n. mandibularis)spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů tahem za pouzdr a discus čelistního kloubu zahajuje otevření úst
m. pterygoideus medialishluboká vrstva - fossa pterygoidea, processus pyramidalis ossis palatini povrchová vrstva - tuber maxillaetuberositas pterygoidea a agulus mandibulae až k foramen mandibulaeelevace mandibuly (oboustranná kontrakce) posuny mediálně (jednostranná kontrakce) n. pterygoideus medialis (n. mandibularis)spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů
m. auricularis anteriorfascia temporalisspina helicistáhne boltec vpřed a nahorurr. temporales n. facialisrudimentární sval
m. auricularis superiorgalea aponeuroticaeminentia fossa triangulariszdvihá boltecrr. temporales n. facialisrudimentární sval
m. auricularis inferiorprocessus mastoideuseminentia conchaetáhne boltec vzadr. auricularis posterior n. facialisrudimentární sval