m. auricularis inferior

začátek
processus mastoideus

průběh
 

úpon
eminentia conchae

funkce
táhne boltec vzad

inervace
r. auricularis posterior n. facialis

poznámka
rudimentární sval

m. auricularis superior

začátek
galea aponeurotica

průběh
 

úpon
eminentia fossa triangularis

funkce
zdvihá boltec

inervace
rr. temporales n. facialis

poznámka
rudimentární sval

m. auricularis anterior

začátek
fascia temporalis

průběh
 

úpon
spina helicis

funkce
táhne boltec vpřed a nahoru

inervace
rr. temporales n. facialis

poznámka
rudimentární sval

m. pterygoideus medialis

začátek
hluboká vrstva - fossa pterygoidea, processus pyramidalis ossis palatini
povrchová vrstva - tuber maxillae

průběh
 

úpon
tuberositas pterygoidea a agulus mandibulae až k foramen mandibulae

funkce
elevace mandibuly (oboustranná kontrakce)
posuny mediálně (jednostranná kontrakce)

inervace
n. pterygoideus medialis (n. mandibularis)

poznámka
spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů

m. pterygoideus lateralis

začátek
a) caput superius - facies et crista infratemporalis alae majoris o. sphenoidalis
b) caput inferius - laterální plocha lamina lateralis processus pterygoidei o. sphenoidalis

průběh
 

úpon
fovea pterygoidea mandibulae, pouzdro čelistního kloubu, discus articularis

funkce
protrakce (oboustranná kontrakce)
posuny laterlním směrem (jednostranná kontrakce)

inervace
n. pterygoideus lateralis (n. mandibularis)

poznámka
spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích výkacích pohybů
tahem za pouzdr a discus čelistního kloubu zahajuje otevření úst

m. temporalis

začátek
fossa temporalis od linea temporalis inferior kaudálně

průběh
 

úpon
processus coronoideus mandibulae, přední okraj ramus mandibulae až k poslední stoličce

funkce
elevace a retrakce mandibuly

inervace
nn. temporales profundi (n. mandibularis)

poznámka
 

m. masseter

začátek
a) pars superficialis - os zygomatici, arcus zygomaticus (přední plocha)
b) pars profunda - arcus zygomaticus (mediální okraj)

průběh
a) dorzokaudálně
b) ventrokaudálně

úpon
a) dolní část ramus et angulus mandibulae, tuberositas masseterica
b) horní část ramus mandibulae, incisura mandibulae a base processus coronoideus

funkce
a+b) elevace mandibuly
a) slabá protrakce mandibuly
b) retrakce mandibuly u novorozenců

inervace
n. massetericus n. mandibularis

poznámka
pomáhá kojenci při ssání

m. mentalis

začátek
juga alveolaria mandibulase v rozsahu řezáků

průběh
 

úpon
kůže brady

funkce
zdvihá a vysunuje dolní ret

inervace
r. marginalis mandibulae n. facialis

poznámka
 

m. buccinator

začátek
juga alveolaris processus alveolaris maxillae a mandibuly v rozsahu stoliček, raphe pterygomandibularis

průběh
prostřední část svalu se dělí na horní a dolní svazek a oba svazky se kříží a míří do opačného rtu

úpon
horní a dolní ret, modiolus anguli oris

funkce
přitlačuje tváře na zuby a dásně, pži žvýkání posouvá potravu mezi stoličky, při otevřených ústech vytlačuje vzduch z dutiny ústní

inervace
rr. uccales n. facialis

poznámka
brání uskřinutí tvářové sliznice
na povrchu leží dolní část corpus adiposum buccae

m. levator anguli oris

začátek
fossa canina na facies anterior maxillae (pod foramen infraorbitale)

průběh
 

úpon
modiolus anguli oris

funkce
zdvihá koutek ústní, prohlubuje sulcus nasolabialis

inervace
rr. buccales n. facialis

poznámka
dříve zvaný m. caninus

m. depressor labii inferioris

začátek
linea obliqua mandibulae

průběh
mediokraniálně

úpon
dolní ret

funkce
stahuje a ohrnuje dolní ret

inervace
r. marginalis mandibulae n. facialis

poznámka
 

m. levator labii superioris alaeque nasi

začátek
processus frontalis maxillae

průběh
 

úpon
cartilago alaris major, lat. část horního rtu

funkce
rozšiřuje nozdry a zvedá horní ret

inervace
rr. buccales n. facialis

poznámka
 

m. levator labii superioris

začátek
maxilla pod okrajem očnice nad foramen infraorbitale

průběh
 

úpon
horní ret a kůže v oblaati sulcus nasolabialis

funkce
vythauje a ohrhuje horní ret, prohýbá sulcus nasolabialis v oblouk

inervace
rr. buccales n. facialis

poznámka
 

m. zygomaticus minor

začátek
os zygomaticum (blízko sutura zygomaticomaxillaris)

průběh
mediokaudálně

úpon
labium superius

funkce
vytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchu

inervace
rr. zygomatici n. facialis

poznámka
 

m. zygomaticus major

začátek
processus zygomaticus o. temporalis (a processus temporalis o. zygomatici)

průběh
mediokaudálně

úpon
modiolus anguli oris

funkce
vytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchu

inervace
rr. zygomatici n. facialis

poznámka
 

m. risorius

začátek
fascia masseterica

průběh
ventromediálně

úpon
modiolus anguli oris

funkce
rozšiřuje ústní štěrbinu

inervace
rr. buccales n. facialis

poznámka
 

m. transversus menti

začátek
tuberculum mentale mandibulae

průběh
 

úpon
spojuje se s druhostranným svalem, kaudální okraj splývá s pars labilais platysmatis

funkce
prohlubuje důlek na bradě

inervace
r. marginalis mandibulae n. facialis

poznámka
jedná se o odštěpené snopce m. depressor anguli oris

m. depressor anguli oris

začátek
tuberculum mentale et linea obliqua mandibulae

průběh
vějířovitě se zužuje

úpon
modiolus anguli oris

funkce
stahuje ústní koutek

inervace
r. marginalis mandibulae n. facialis

poznámka
 

m. orbicularis oris

začátek
a) pars marginalis
b) pars labialis (ve rtech)
a+b) začínají na processus alveolaris maxillae nad řezáky a vzařují sem snopce z okolních svalů

průběh
eliptický

úpon
labium superius et inferius

funkce
a+b)uzavírá ústní štěrbinu
a) svírá rty
b) vysunuje sevřené rty vpřed

inervace
rr. buccales et r. marginalis mandibulae n. facialis

poznámka
modiolus anguli oris = místo křížení svalových snopců laterálně od koutku ústního se zvýšeným množstvím vaziva a šlachovitých snopců

m. depressor supercilii

začátek
snopce odštěpené z pars orbitalis m. orbicularis oculi

průběh
mediokraniálně

úpon
kůže při mediálním konci obočí

funkce
stahuje obočí

inervace
rr. temporales n. facialis

poznámka
 

m. corrugator supercilii

začátek
os frontale nad sutura nasofrontalis

průběh
laterokraniálně

úpon
uprostřed nad okrajem očnice

funkce
stahuje obočí, vytváří podélné rýhy nad kořenem nosu

inervace
rr. temporales n. facialis

poznámka
 

m. orbicularis oculi

začátek
a) pars palpebralis - lig. palpebrale med.
- pars profunda partis palp. (dříve pars lacrimalis) - crista lacrimalis posterior, fascia lacrimalis
b) pars orbitalis - pars nasalis ossis frontalis, processus frontalis maxillae, lig. palpebrale med.

průběh
a) laterálně v horním a dolním víčku
b) laterálně pod a nad okrajem očnice

úpon
a) lig. palpebrale lat.
b) oba svazky se spojí a vytvoří elipsu

funkce
a+b) zužuje a uzavírá oční štěrbinu
pars profunda - roztahuje slzný vak a nasává do něj slzy

inervace
rr. temporales et zygomatici n. facialis

poznámka
fasciculus ciliaris = část pars palpebralis blízko okraje víčka za řasami

m. depressor septi nasi

začátek
maxilla nad prvním řezákem

průběh
 

úpon
pars mobilis septi nasi

funkce
rozšiřuje nozdry

inervace
rr. buccales n. facialis

poznámka
 

m. nasalis

začátek
a) pars transversa - maxilla laterálně od sutura nasomaxillaris (= nad kořenem horního špičáku)
b) pars alaris - mediokaudálně od předchozí

průběh
 

úpon
a) aponeurosou na ossa nasalia
b) crus laterale cartilaginis alaris majoris

funkce
a) zužuje nozdry
b) rozšiřuje nozdry

inervace
rr. bucales n. facialis

poznámka
 

m. procerus

začátek
fascie na ossa nasalia a cartilagines nasales laterales

průběh
kraniálně vějířovitě

úpon
podkoží v dolní části středu čela

funkce
táhne dolů vnitřní okraj obočí, vytváří příčnou vrásku nosu

inervace
rr. zygomatici n. facialis

poznámka
 

m. epicranius

začátek
a) m. occipitofrontalis - venter occipitalis - laterální 2/3 linea nuchalis suprema a pars mastoidea ossis temporalis - venter frontalis - ventrální okraj galea aponeurotica b) m. temporoparietalis - laterální okraj galea aponeurotica

průběh
všechny části svalu jsou propojeny přes galea aponeurotica

úpon
a) v. occipitalis - dorzální okraj galea aponeurotica v. frontalis - povrchová fascie a okolní svaly nad očcicovými oblouky b) chrupavka boltce ušního a podkoží před ním

funkce
a) v. occipitalis - táhne skalp dorzálně v. frontalis - táhne skalp ventrálně, zvadá obočí, vytváří podélné čélní vrásky b) vytahuje boltec nahoru

inervace
a) v.occipitalis - r. occipitalis n. auricaularis posterirosis (n. facialis) v. frontalis - rr. temporales n. facialis b) r. auricularis n. auricaularis posterirosis (n. facialis)

poznámka