m. quadratus lumborum

začátek
costa duodecima, processus costales L1-4 (L5)

průběh
kaudálně

úpon
crista iliaca, lig. iliolumbale

funkce
retroflexe bederní páteře (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe bederní páteře (při jednostrané kontrakci)
fixace 12. žebra pro kontrakci bránice

inervace
n. subcostalis, rr. ventrales nn. lumbalium L1-3 (L4)

poznámka
pomocný výdechový sval

m. transversus abdominis

začátek
laterální třetina lig. inguinale, ventrální polovina labium internum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, vnitřní plocha chrupavek 7.-12. žebra (střídá se se začátky bránice)

průběh
horizontálně

úpon
falx inguinalis = společný úpon s m. obliquus abd. internus na pecten ossis pubis a crista pubica
ligamentum interfoveolare = ramus superior ossis pubis
pomocí aponeurosy do linea alba

funkce
břišní lis

inervace
nn. intercostales 7.-12., r.ventralis n. lumbalis L1 (n.iliohypogastricus, ilioinguinalis)

poznámka
aponeurosa tvoří vnitřní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a zevní list pod ní
anulus inguinalis profundus = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v polovině délky vazu je vstupem do canalis inguinalis
m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota

m. obliquus abdominis internus

začátek
lamina fasciae thoracolumbalis, linea intermedia cristae iliacae, laterální 1/2 lig. inguinale

průběh
mediokraniálně

úpon
10.-12. žebro
pomocí aponeurosy do linea alba
falx inguinalis = společný úpon s m. transversus abd. na pecten ossis pubis a crista pubica

funkce
flexe páteře při fixované pánvi
flexe pánve při fixovaném hrudním koši
rotace páteře na stranu svalu (při jednostranné kontrakci)
břišní lis

inervace
nn. intercostales 8.-12. a r. ventralis n. lumbalis L1 (n.ilihypogastricus a n. ilioinguinalis)
r. genitalis n. genitofemoralis - m. cremaster

poznámka
aponeurosa se štěpí a tvoří vnitřní i zevní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a neštěpená zevní list pod ní
m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota

m. obliquus abdominis externus

začátek
8 zubů na 5.-12. žebru
(horní v přechodu kosti v chrupavku, dolní ke koncům žeber)

průběh
mediokaudálně

úpon
přední 1/2 labium extenm cristae iliacae
spina iliaca anterior superior
pomocí aponeurosy do linea alba

funkce
flexe páteře při fixované pánvi
flexe pánve při fixovaném hrudním koši
rotace trupu na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)
břišní lis

inervace
nn. intercostales 5.-12.

poznámka
aponeurosa tvoří zevní list vagina m. recti abd.
ligamentum inguinale = vazivový pruh v dolním okraji aponeurosy rozepjatý mezi spina iliaca anterior superior a tuberculum pubicum
anulus inguinalis superficialis = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v mediální 1/3 délky vazu je výstupem z canalis inguinalis

m. pyramidalis

začátek
symphysis pubica, os pubis ventrálně od úponu m.rectus abdominis

průběh
kraniálně se zužuje

úpon
linea alba v polovině délky mezi pupkem a symphysou

funkce
napíná linea alba a zepvńuje pochvu přímého břišního svalu

inervace
n. subcostalis

poznámka
rudimentární a velmi variabilní sval
chybí v 20% případů

m. rectus abdominis

začátek
konec 5. žebra, cartilago costae 5.-7. žebra, processus xiphoideus

průběh
kaudálně

úpon
os pubis mezi tuberculum pubicum a sypmphysou

funkce
flexe pánve při fixovaném hrudníku
flexe páteře při fixované pánvi
lateroflexce páteře (při jednostranné kontrakci)
břišní lis

inervace
nn. intercostales (6.)7.-12.

poznámka
sval je přerušen ve svém průběhu 3 (vzácně 4) šlašitými políčky - intersectiones tendineae
(nejkaudálnější je v úrovni pupku)