m. compressor urethrae

začátek
přechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externus

průběh
ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice

úpon
svaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethrae

funkce
prodlužuje a stlačuje urethru
podporuje kontinenci

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
pouze u ženy
vzácně běží vlákna až k centrum tendineum perinei a tvoří m. transversus perinei profundus